Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały Nr XVIII/.../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XVIII/../2013

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 17 grudnia 2013 roku

 

w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

                    Problemów Alkoholowych na rok 2014.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz na podstawie  art. 4 ¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu             w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku,  poz.1356) uchwala, się co następuje: 

 

§ 1

 

Przyjmuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014  o treści stanowiącej załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  REALIZOWANY NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI NA ROK 2014.

 

Gmina na mocy ustawy z dnia 26.10.1982r (Dz. U. z 2012 roku,  poz.1356) o wychowaniu            w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma  za zadanie zapobiegać i prowadzić odpowiednią profilaktykę alkoholową , na którą przeznacza dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gmina Bobrowniki liczy sobie 3154 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 95,5 km² .

W skład gminy wchodzi 19 miejscowości o charakterze rolniczym. Brak jest zakładów przemysłowych. Na terenie gminy funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe ,w Bobrownikach                        i Rachcinie. Opiekę przedszkolną zapewnia Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach. Od  września 1999 roku w Bobrownikach funkcjonuje Gimnazjum. Duże bezrobocie, które występuje na terenie gminy jest jedną z ważniejszych przyczyn alkoholizmu. Jest to trudny do rozwiązania problem społeczny, gdyż zarówno jego źródłem jak i jego skutkiem są inne problemy. Nadużywanie alkoholu  i środków psychoaktywnych powoduje szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Następstwa te dotyczą nie tylko zdrowia psychicznego i fizycznego. Głównymi problemami współwystępującymi wraz z uzależnieniem są: bezdomność, bezrobocie, ubóstwo, dysfunkcja rodziny, długotrwała choroba, przestępczość . Ze względu na społeczną rangę tych problemów oraz możliwości jakie ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje samorządom gminnym, realizacja zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych staje się jednym z kluczowych elementów polityki lokalnej w sferze zdrowia publicznego. Gminny program profilaktyki                             i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalony przez Radę Gminy, jest podstawowym aktem prawnym do podejmowania działań wskazanych ustawą o wychowaniu w trzeźwości                                   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na terenie gminy Bobrowniki znajduje się 13 punktów sprzedaży alkoholu, w tym 5 do spożycia w miejscu zakupu - są to tzw. ogródki piwne.

Pomocą w formie świadczeń Ośrodka Pomocy, objętych jest 12 rodzin, w których występują problemy alkoholowe.

Z inicjatywy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza przy Ośrodku Pomocy Społecznej, w której utworzona została pracownia komputerowa. Do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wytypowana jest 3-osobowa komisja.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład, której wchodzą; Lilla Lorenc- przewodnicząca, Kopczyńska Monika, Kołaczyński Dariusz, zamierza w 2014 roku podjąć następujące cele: zmniejszyć ilość wypijanego alkoholu przez młodzież oraz zmniejszyć ilość nowych przypadków uzależnień poprzez profilaktykę. Podobnie jak w latach poprzednich do zadań  wynikających z potrzeb naszego środowiska należy:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (przyjęcie zgłoszenia, wezwanie na rozmowę ,skierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, złożenie wniosku oraz sfinansowanie czynności biegłego w ramach gminnego programu profilaktyki               i rozwiązywania problemów alkoholowych) .Wszystkie czynności podejmowane w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego objęte są poufnością.

 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, (w szczególności dla dzieci i młodzieży) takiej jak:

  - organizowanie edukacyjnych akcji profilaktycznych w formie zabaw, festynów i wycieczek,

  - wyjazdy dzieci na kolonie i ferie zimowe połączone z zajęciami profilaktycznymi,

  - udział przedstawiciela policji, który przeprowadzi rozmowę z dziećmi na temat różnorodnych     

    niebezpieczeństw  takich jak np: rozmowa z nieznajomym, przyjmowanie "prezentów" od 

    nieznajomych oraz destrukcyjnego wpływu używek na wartości cenione przez dzieci m.in. urodę, 

    zdrowie, białe zęby, cerę, sprawność fizyczną, sprawny umysł itp.,

  - udział w rozmowie osoby, którą dzieci znają i która jest dla nich autorytetem np. ksiądz, lekarz    

    itp.  Ponieważ poprzez swoje wypowiedzi może modelować zachowania dzieci w omawianych  

    obszarach.

  - kontynuowanie wprowadzania szkolnych programów profilaktycznych.

  - zaproszenie do rozmowy z dziećmi i młodzieżą terapeuty.

  - współpraca z pedagogami szkolnymi, którzy mają bezpośrednią styczność z uzależnieniami  

    wśród uczniów.

      - propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez wspieranie imprez trzeźwościowych.

      - inicjowanie  i wspieranie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.

   

 4. Zatrudnienie specjalisty na umowę-zlecenie, który poprowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu.

 5. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 6. Prowadzenie kontroli i przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w punktach sprzedaży (dostarczanie do wszystkich sklepów na terenie gminy plakatów  i ulotek informacyjnych, które mają przypominać sprzedawcom o istniejącym zakazie sprzedaży nieletnim napojów alkoholowych.).

 7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i  15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

  W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nie letnim lub nietrzeźwyrn oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli kierować sprawy do sądu z pominięciem prokuratora. Postępowanie z tego zakresu prowadzone jest na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

 8. Wynagradzanie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa się na poziomie diety radnego za udział w sesji Rady Gminy.

 9. Powyższe zadania są realizowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz finansowanie zadań związanych z profilaktyką                             i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

   

  PRELEMINARZ WYDATKÓW NA ROK 2014

   

  Ze środków pozyskanych ze sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych otrzymano kwotę 21.000 zł, która w całości przeznaczona będzie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                                 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

   

-diety            5.000 zł

-materiały     8.000 zł

-usługi          8.000 zł

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.12.2013
Dokument wytworzony przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Lorenc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2013 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2083
03 grudnia 2013 13:51 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)