Uchwały Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XII/71/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008r. w sprawie: przyjęcia protestu przeciwko wstrzymaniu do 2013 roku budowy tamy w Nieszawie.

UCHWAŁA Nr XII/71/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008r. w sprawie :przyjęcia protestu przeciwko wstrzymaniu do 2013 roku budowy tamy w Nieszawie. Na podstawie art. 18, ust. 1, pkt 15 Ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 uchwala się, co następuje : §...

Uchwała Nr XII/70/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

U C H W A Ł A Nr XII/70/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. Na podstawie art. 4¹, ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku...

Uchwała Nr XII/69/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję realizowaną w ramach progrqmu "Moje Boisko Orlik-2012".

Uchwała Nr XII/69/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję realizowaną w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012”. Na podstawie art. 18, ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142,...

Uchwała Nr XII/68/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: użyczenia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Rachcin

Uchwała Nr XII/68/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: użyczenia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Rachcin. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)1 uchwala się, co następuje: ...

Uchwała Nr XII/66/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008r.

Uchwała nr XII/66/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31.03.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 182, art. 184, art. 188, ust.2, art.198,...

Uchwała Nr XII/67/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego

UCHWAŁA NR XII/67/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego Na podstawie art. 30 ust.6, art. 49 ust.2 w związku z art. 91 d pkt 1 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218,...

Uchwała Nr XII/65/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki z tego tytułu

U C H W A Ł A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki z tego tytułu. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz....

Uchwała nr XI/63/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21.02.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok.

Uchwała nr XI/63/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21.02.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 182, art. 184, art. 188, ust.2, art.198,...

Uchwałą Nr XI/64/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/9/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

U C H W A Ł A Nr XI/64/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie : zmiany uchwały Nr II/9/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001...

Uchwała Nr XI/62/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Rachcinie.

Uchwała Nr XI/62/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie : likwidacji Szkoły Podstawowej w Rachcinie. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz....