Aktualności - archiwum

Porzadek obrad XII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 31.03.2008r.

 

 

Bobrowniki, dnia 14.03.2008r.

 

 

Pan/i/

A/A

.........................................

 

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

 

Zwołuję na dzień 31 marca 2008 roku (poniedziałek) na godz.10,00 XII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad :

1. Otwarcia obrad i stwierdzenie quorum.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bobrowniki.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu z zadań własnych i zleconych

gminie z zakresu administracji rządowej za 2007 rok oraz podjęcie uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok.

 1. sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu z zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,

 2. przedłożenie Radzie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

 3. zapoznanie Rady z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

 4. przedłożenie Radzie opinii składu orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

 5. dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu,

 6. przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy – podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku

mieszkaniowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia w drodze bezprzetargowej

nieruchomości położonej w miejscowości Rachcin.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na

inwestycję realizowaną w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012”.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 2. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 3. Wolne wnioski i zapytania.

 4. Zakończenie obrad.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2008 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2424
17 marca 2008 13:17 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.