Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na modernizację i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bobrownickie Pole oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Stare Rybitwy i Brzustowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bobrownickie Pole oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Stare Rybitwy i Brzustowa ”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@wp.pl Godziny...

Ogłoszenie o sprzedaży nierchomości zabudowanej położonej we wsi Gnojno Gmina Bobrowniki

Wójt Gminy Bobrowniki OGŁASZA Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Gnojno Gmina Bobrowniki: - działka Nr 261 o powierzchni 0,55 ha, - budynek byłej szkoły (parter i poddasze użytkowe) o pow. 498,56m², - budynek gospodarczy o pow. 45,00m². - garaż o pow. 20,00 m² Cena...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wraz z dowozem kamienia wapiennego o granulacji od 0-63mm na modernizację drogi gminnej Bobrownickie Pole, część działki Nr 293 w ilości 900 ton

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Dostawa wraz z dowozem kamienia wapiennego o granulacji od 0-63mm na modernizację drogi gminnej Bobrownickie Pole, część działki Nr 293 w ilości 900 ton”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@vp.pl Godziny...

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bobrownickie Pole na odcinku od km 0+000 do 0,900km

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bobrownickie Pole na odcinku od km 0+000 do 0,900 km”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@vp.pl Godziny urzędowania 8.00 - 15:00 Kontakt...

Informacja

Bobrowniki, dnia 07.01.2009r. I N F O R M A C J A Informuję, że Gmina Bobrowniki w 2008 roku na modernizację drogi gminnej o długości 1720 m Stary Bógpomóż - Polichnowo otrzymała wsparcie z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę Hali Sportowej wraz z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 210747-2008 z dnia 2008-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem zamówienia publicznego jest robota budowlana polegająca na budowie obiektu kubaturowego - hali sportowej wraz z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach: 1. Powierzchnia użytkowa...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Hali Sportowej wraz z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach

Bobrowniki, dnia 14 października 2008 roku UG.341/6/2008 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1665 z 2007 roku) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa...

Wyjaśnienie do SIWZ Hala Sportowa

Bobrowniki, dnia 30.09.2008r. Dotyczy: uzupełnienia do odpowiedzi z dnia 29.09.2008r. na zapytania dotyczące przygotowania oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach ” Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień...