Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę "Bobrowniki: Dostawa nowego samochodu 20 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Dostawa nowego samochodu 20 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@vp.pl Godziny urzędowania 8.00 - 15:00 Kontakt : 054 2514903 Nr...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Modernizacja drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych Stary Bógpomóż-Polichnowo"

Bobrowniki, dnia 27 sierpnia 2008 roku UG.341/4/2008 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1665 z 2007 roku) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Modernizacja...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012"

Bobrowniki, dnia 26 sierpnia 2008 roku UG.341/3/2008 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1665 z 2007 roku) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Wykonanie...

Wyjaśnienie do SIWZ ORLIK 2012

Bobrowniki, dnia 12.08.2008r. WYJAŚNIENIE DO SIWZ Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” W odpowiedzi na pytanie do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 2/D.05 punkt 5 Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko- Orlik 2012"

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym INFORMACJE OGÓLNE NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa Zamawiającego: GMINA BOBROWNIKI REGON: 910866519 NIP: 466 – 03 – 44 - 759 Adres: ul. Nieszawska 10; 87 – 617 Bobrowniki Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00 ADRES STRONY...

Ogłoszenie o zamówieniu "Modernizacja drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych Stary Bógpomóż - Polichnowo na odcinku od km 0+000 do km 1+720

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stary Bógpomóż – Polichnowo na odcinku od km 0+000 do 1,720 km”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki www.bip.ugbobrowniki.pl lespol2@vp.pl Godziny...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z dowozem kamienia wapiennego o granulacji od 0 - 63mm na modernizację drogi gminnej na działkach nr 426/4, 93/1, 94/3 i 429 Stary Bógpomóż – Polichnowo około 1500 ton) Nr ogłoszenia w BZP 120394.

Bobrowniki, dnia 19 czerwca 2008 roku UG.341/2/2008 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1665 z 2007 roku) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „.Dostawa wraz...

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa wraz z dowozem kamienia wapiennego o granulacji od 0 - 63 mm na modernizaję drogi gminnej na działkach Nr 426/4, 93/1, 94/3 i 429 Stary Bógpomóż-Polichnowo około 1500 ton

OGŁOSZENIE ZAMAWIAJĄCY: GMINA BOBROWNIKI ul. Nieszawska 10 87 – 617 Bobrowniki tel. 054 25 14 903 fax. 054 2514901 e-mail: lespol2@wp.pl www.bip.bazagmin.pl/bobrowniki-kp/ CPV 14.11.00.00-5 ogłasza przetarg nieograniczony w procedurze uproszczonej na : ”Dostawę wraz z dowozem kamienia wapiennego o granulacji od 0 – 63mm...