Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, ze w dniach 17-18 listopada 2008 roku w kasie Urzedu Gminy wypłacany będzie zwrot podatku akcyzowego.

Informacja o wypłacie zasiłków stałych

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, że w dniu 14 listopada 2008 roku w kasie Urzędu Gminy wypłacane będą zasiłki stałe.

Informacja o wypłacie stypendiów szkolnych

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, że w dniach 12-13 listopada 2008 roku w kasie Urzędu Gminy będą wypłacane stypendia szkolne.

Informacja o dniu wolnym od pracy

Bobrowniki, dnia 03.11.2008r. I N F O R M A C J A Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2008 Wójta Gminy Bobrowniki dzień 10 listopada 2008 roku będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Bobrowniki.

Okólnik o wyborze sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brzustowa

Bobrowniki, dnia 01.07.2008r. O K Ó L N I K Informuję, że w dniu 18 lipca 2008 roku (piątek) o godzinie 13,00 w mieszkaniu Pani Janiny Kostrzewskiej zam. Brzustowa , zgodnie z Uchwałą Nr XIII/80/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10.06.2008r. odbędzie się zebranie sołeckie. Porządek zebrania : 1. Wybór sołtysa i Rady...

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 10 czerwca 2008r.

Bobrowniki, dnia 02.06.2008r. Pan/i/ ......................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Zwołuję na dzień 10 czerwca 2008 roku ( wtorek ) na godz.10,00 XIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek obrad...

Informacja

I N F O R M A C J A W dniu 02.05.2008r. (piątek) Urzad Gminy bedzie nieczynny (wolne za przypadające w dzień wolny od pracy święto 3 Maja).