Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Bobrowniki

 

Projekt

 

UCHWAŁA Nr…/2009
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 30 czerwca 2009 rokuw sprawie: przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Bobrowniki


 

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173,poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się procedurę konsultacji społecznych w Gminie Bobrowniki, obejmującą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bobrowniki, zwanej dalej „Gminą”, w wypadkach przewidzianych w ustawach oraz           w innych sprawach ważnych dla Gminy.

2. Konsultacje w sprawach ważnych dla Gminy przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie.

3. Konsultacjom poddaje się następujące projekty uchwał Rady Gminy Bobrowniki:

1) strategia rozwoju Gminy,

2) plan rozwoju lokalnego Gminy,

3) strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy.

4. Procedura konsultacji rozszerzana będzie stopniowo także na inne nowe zagadnienia realizowane przez Gminę w celu systematycznego zwiększania zaangażowania mieszkańców w realizację decyzji mających wpływ na jakość ich życia.

5. Organy gminy nie są związane wynikiem konsultacji, jednak w miarę możliwości, powinny brać go pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.

 

§ 2. 1. Konsultacje mogą zarządzić organy Gminy w przypadkach wynikających               z przepisów ustaw oraz w sytuacji podejmowania przez te organy inicjatywy uchwałodawczej.

2. Organ zarządzający konsultacje określa:

1) cel i przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny konsultacji,

3) termin przeprowadzenia konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) osobę odpowiedzialną za przygotowanie oraz opracowanie wyników konsultacji.

 

§ 3. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w sprawach ważnych dla Gminy może wystąpić do organów Gminy:

1)      grupa co najmniej 50 osób, uprawnionych do udziału w konsultacjach,

2)      organizacja pozarządowa , działająca na terenie Gminy,

3)      sołectwo, na podstawie uchwały zebrania wiejskiego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) określenie zagadnienia do poddania konsultacjom,

2) uzasadnienie wniosku,

3) propozycje rozwiązań tego zagadnienia,

4) proponowany termin, zasięg oraz formę konsultacji,

5) wykaz osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów                i numerów ewidencyjnych PESEL oraz własnoręcznymi ich podpisami, a w przypadku organizacji pozarządowej – jej nazwę, siedzibę, określone w statucie cele działania oraz wykaz osób wchodzących w skład zarządu,

6) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku.

3. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji, właściwy organ informuje osobę, o której mowa w ust. 2 pkt 6, , w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku odmowy przeprowadzenia konsultacji informacja powinna zawierać uzasadnienie decyzji,

5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, który nie został przyjęty może być ponowiony w tej samej sprawie dopiero po upływie, co najmniej 6 miesięcy od podjęcia odmownej decyzji.

 

§ 4. W konsultacjach społecznych, w zależności od ich przedmiotu, mogą uczestniczyć:

1)      mieszkańcy Gminy, jeżeli sprawa dotyczy obszaru całej gminy,

2)      mieszkańcy określonej części gminy, jeżeli sprawa dotyczy obszaru tej części Gminy,

3)      określona grupa społeczno-zawodowa mieszkańców, organizacja pozarządowa, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców.

 

§ 5.1. Ogłoszenie o konsultacjach zawierające termin, miejsce, przedmiot, zasięg oraz formę konsultacji – a jeśli treść materiału poddawanego konsultacjom jest krótka, także jego projekt lub propozycje rozwiązań – Wójt podaje do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Bobrowniki, zwanym dalej „Urzędem” oraz – w zależności od potrzeb – na sołeckich tablicach ogłoszeń ( w zależności od zasięgu terytorialnego konsultacji), na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji.

2. Ogłoszenie o konsultacjach oraz treść materiału poddawanego konsultacjom (projekt lub propozycje rozwiązań) Wójt podaje do publicznej wiadomości także na stronie internetowej Gminy.

 

§ 6.1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1)      zebrania z mieszkańcami zwoływanymi specjalnie w tym celu lub zebrania wiejskiego zwoływanego w trybie określonym w statutach poszczególnych sołectw,

2)      zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców dotyczących przedmiotu konsultacji,

3)      ankietowego badania opinii mieszkańców .

2. Wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorazowo dokonywać będzie organ zarządzający konsultacje.

§ 7. 1. Zebranie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, prowadzi Przewodniczący Rady Gminy, Wójt lub osoba przez nich upoważniona w zależności od tego, jaki organ Gminy konsultacje zarządził.

2. Podczas zebrania konsultowane zagadnienie może być poddawane pod głosowanie.

3. Z zebrania sporządza się protokoł, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w zebraniu.

 

§ 8. 1. Konsultacje społeczne w formie zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców prowadzone będą poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy, organizacjom pozarządowym, składania do specjalnie do tego celu przeznaczonej urny zlokalizowanej w Urzędzie uwag, wniosków i spostrzeżeń w trakcie obowiązywania podjętego i opublikowanego wcześniej przez organ Gminy danego rozstrzygnięcia, które staną się podstawą do prac nad jego ewentualną aktualizacją.

 

§ 9.1. Konsultacje społeczne w formie ankietowego badania opinii mieszkańców prowadzone będą wśród mieszkańców poprzez przekazania ankiet do wypełnienia.

2. Opracowanie wyników konsultacji i przedłożenie ich Wójtowi oraz przekazanie ich do publicznej wiadomości mieszkańców  na tablicy informacyjnej Urzędu i na stronie internetowej Gminy winno nastąpić w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji.

 

§ 10. W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy, niniejszą uchwałę stosuje się tylko w takim zakresie, w jakim zasady i tryb konsultacji nie zostały odrębnie uregulowane w tej ustawie.

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

Projekt

 

UCHWAŁA Nr…/2009
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 30 czerwca 2009 rokuw sprawie: przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Bobrowniki


 

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173,poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się procedurę konsultacji społecznych w Gminie Bobrowniki, obejmującą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bobrowniki, zwanej dalej „Gminą”, w wypadkach przewidzianych w ustawach oraz           w innych sprawach ważnych dla Gminy.

2. Konsultacje w sprawach ważnych dla Gminy przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie.

3. Konsultacjom poddaje się następujące projekty uchwał Rady Gminy Bobrowniki:

1) strategia rozwoju Gminy,

2) plan rozwoju lokalnego Gminy,

3) strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy.

4. Procedura konsultacji rozszerzana będzie stopniowo także na inne nowe zagadnienia realizowane przez Gminę w celu systematycznego zwiększania zaangażowania mieszkańców w realizację decyzji mających wpływ na jakość ich życia.

5. Organy gminy nie są związane wynikiem konsultacji, jednak w miarę możliwości, powinny brać go pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.

 

§ 2. 1. Konsultacje mogą zarządzić organy Gminy w przypadkach wynikających               z przepisów ustaw oraz w sytuacji podejmowania przez te organy inicjatywy uchwałodawczej.

2. Organ zarządzający konsultacje określa:

1) cel i przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny konsultacji,

3) termin przeprowadzenia konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) osobę odpowiedzialną za przygotowanie oraz opracowanie wyników konsultacji.

 

§ 3. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w sprawach ważnych dla Gminy może wystąpić do organów Gminy:

1)      grupa co najmniej 50 osób, uprawnionych do udziału w konsultacjach,

2)      organizacja pozarządowa , działająca na terenie Gminy,

3)      sołectwo, na podstawie uchwały zebrania wiejskiego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) określenie zagadnienia do poddania konsultacjom,

2) uzasadnienie wniosku,

3) propozycje rozwiązań tego zagadnienia,

4) proponowany termin, zasięg oraz formę konsultacji,

5) wykaz osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów                i numerów ewidencyjnych PESEL oraz własnoręcznymi ich podpisami, a w przypadku organizacji pozarządowej – jej nazwę, siedzibę, określone w statucie cele działania oraz wykaz osób wchodzących w skład zarządu,

6) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku.

3. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji, właściwy organ informuje osobę, o której mowa w ust. 2 pkt 6, , w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku odmowy przeprowadzenia konsultacji informacja powinna zawierać uzasadnienie decyzji,

5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, który nie został przyjęty może być ponowiony w tej samej sprawie dopiero po upływie, co najmniej 6 miesięcy od podjęcia odmownej decyzji.

 

§ 4. W konsultacjach społecznych, w zależności od ich przedmiotu, mogą uczestniczyć:

1)      mieszkańcy Gminy, jeżeli sprawa dotyczy obszaru całej gminy,

2)      mieszkańcy określonej części gminy, jeżeli sprawa dotyczy obszaru tej części Gminy,

3)      określona grupa społeczno-zawodowa mieszkańców, organizacja pozarządowa, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców.

 

§ 5.1. Ogłoszenie o konsultacjach zawierające termin, miejsce, przedmiot, zasięg oraz formę konsultacji – a jeśli treść materiału poddawanego konsultacjom jest krótka, także jego projekt lub propozycje rozwiązań – Wójt podaje do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Bobrowniki, zwanym dalej „Urzędem” oraz – w zależności od potrzeb – na sołeckich tablicach ogłoszeń ( w zależności od zasięgu terytorialnego konsultacji), na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji.

2. Ogłoszenie o konsultacjach oraz treść materiału poddawanego konsultacjom (projekt lub propozycje rozwiązań) Wójt podaje do publicznej wiadomości także na stronie internetowej Gminy.

 

§ 6.1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1)      zebrania z mieszkańcami zwoływanymi specjalnie w tym celu lub zebrania wiejskiego zwoływanego w trybie określonym w statutach poszczególnych sołectw,

2)      zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców dotyczących przedmiotu konsultacji,

3)      ankietowego badania opinii mieszkańców .

2. Wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorazowo dokonywać będzie organ zarządzający konsultacje.

§ 7. 1. Zebranie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, prowadzi Przewodniczący Rady Gminy, Wójt lub osoba przez nich upoważniona w zależności od tego, jaki organ Gminy konsultacje zarządził.

2. Podczas zebrania konsultowane zagadnienie może być poddawane pod głosowanie.

3. Z zebrania sporządza się protokoł, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w zebraniu.

 

§ 8. 1. Konsultacje społeczne w formie zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców prowadzone będą poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy, organizacjom pozarządowym, składania do specjalnie do tego celu przeznaczonej urny zlokalizowanej w Urzędzie uwag, wniosków i spostrzeżeń w trakcie obowiązywania podjętego i opublikowanego wcześniej przez organ Gminy danego rozstrzygnięcia, które staną się podstawą do prac nad jego ewentualną aktualizacją.

 

§ 9.1. Konsultacje społeczne w formie ankietowego badania opinii mieszkańców prowadzone będą wśród mieszkańców poprzez przekazania ankiet do wypełnienia.

2. Opracowanie wyników konsultacji i przedłożenie ich Wójtowi oraz przekazanie ich do publicznej wiadomości mieszkańców  na tablicy informacyjnej Urzędu i na stronie internetowej Gminy winno nastąpić w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji.

 

§ 10. W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy, niniejszą uchwałę stosuje się tylko w takim zakresie, w jakim zasady i tryb konsultacji nie zostały odrębnie uregulowane w tej ustawie.

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

Projekt

 

UCHWAŁA Nr…/2009
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 30 czerwca 2009 rokuw sprawie: przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Bobrowniki


 

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173,poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się procedurę konsultacji społecznych w Gminie Bobrowniki, obejmującą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bobrowniki, zwanej dalej „Gminą”, w wypadkach przewidzianych w ustawach oraz           w innych sprawach ważnych dla Gminy.

2. Konsultacje w sprawach ważnych dla Gminy przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie.

3. Konsultacjom poddaje się następujące projekty uchwał Rady Gminy Bobrowniki:

1) strategia rozwoju Gminy,

2) plan rozwoju lokalnego Gminy,

3) strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy.

4. Procedura konsultacji rozszerzana będzie stopniowo także na inne nowe zagadnienia realizowane przez Gminę w celu systematycznego zwiększania zaangażowania mieszkańców w realizację decyzji mających wpływ na jakość ich życia.

5. Organy gminy nie są związane wynikiem konsultacji, jednak w miarę możliwości, powinny brać go pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.

 

§ 2. 1. Konsultacje mogą zarządzić organy Gminy w przypadkach wynikających               z przepisów ustaw oraz w sytuacji podejmowania przez te organy inicjatywy uchwałodawczej.

2. Organ zarządzający konsultacje określa:

1) cel i przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny konsultacji,

3) termin przeprowadzenia konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) osobę odpowiedzialną za przygotowanie oraz opracowanie wyników konsultacji.

 

§ 3. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w sprawach ważnych dla Gminy może wystąpić do organów Gminy:

1)      grupa co najmniej 50 osób, uprawnionych do udziału w konsultacjach,

2)      organizacja pozarządowa , działająca na terenie Gminy,

3)      sołectwo, na podstawie uchwały zebrania wiejskiego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) określenie zagadnienia do poddania konsultacjom,

2) uzasadnienie wniosku,

3) propozycje rozwiązań tego zagadnienia,

4) proponowany termin, zasięg oraz formę konsultacji,

5) wykaz osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów                i numerów ewidencyjnych PESEL oraz własnoręcznymi ich podpisami, a w przypadku organizacji pozarządowej – jej nazwę, siedzibę, określone w statucie cele działania oraz wykaz osób wchodzących w skład zarządu,

6) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku.

3. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji, właściwy organ informuje osobę, o której mowa w ust. 2 pkt 6, , w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku odmowy przeprowadzenia konsultacji informacja powinna zawierać uzasadnienie decyzji,

5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, który nie został przyjęty może być ponowiony w tej samej sprawie dopiero po upływie, co najmniej 6 miesięcy od podjęcia odmownej decyzji.

 

§ 4. W konsultacjach społecznych, w zależności od ich przedmiotu, mogą uczestniczyć:

1)      mieszkańcy Gminy, jeżeli sprawa dotyczy obszaru całej gminy,

2)      mieszkańcy określonej części gminy, jeżeli sprawa dotyczy obszaru tej części Gminy,

3)      określona grupa społeczno-zawodowa mieszkańców, organizacja pozarządowa, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców.

 

§ 5.1. Ogłoszenie o konsultacjach zawierające termin, miejsce, przedmiot, zasięg oraz formę konsultacji – a jeśli treść materiału poddawanego konsultacjom jest krótka, także jego projekt lub propozycje rozwiązań – Wójt podaje do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Bobrowniki, zwanym dalej „Urzędem” oraz – w zależności od potrzeb – na sołeckich tablicach ogłoszeń ( w zależności od zasięgu terytorialnego konsultacji), na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji.

2. Ogłoszenie o konsultacjach oraz treść materiału poddawanego konsultacjom (projekt lub propozycje rozwiązań) Wójt podaje do publicznej wiadomości także na stronie internetowej Gminy.

 

§ 6.1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1)      zebrania z mieszkańcami zwoływanymi specjalnie w tym celu lub zebrania wiejskiego zwoływanego w trybie określonym w statutach poszczególnych sołectw,

2)      zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców dotyczących przedmiotu konsultacji,

3)      ankietowego badania opinii mieszkańców .

2. Wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorazowo dokonywać będzie organ zarządzający konsultacje.

§ 7. 1. Zebranie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, prowadzi Przewodniczący Rady Gminy, Wójt lub osoba przez nich upoważniona w zależności od tego, jaki organ Gminy konsultacje zarządził.

2. Podczas zebrania konsultowane zagadnienie może być poddawane pod głosowanie.

3. Z zebrania sporządza się protokoł, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w zebraniu.

 

§ 8. 1. Konsultacje społeczne w formie zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców prowadzone będą poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy, organizacjom pozarządowym, składania do specjalnie do tego celu przeznaczonej urny zlokalizowanej w Urzędzie uwag, wniosków i spostrzeżeń w trakcie obowiązywania podjętego i opublikowanego wcześniej przez organ Gminy danego rozstrzygnięcia, które staną się podstawą do prac nad jego ewentualną aktualizacją.

 

§ 9.1. Konsultacje społeczne w formie ankietowego badania opinii mieszkańców prowadzone będą wśród mieszkańców poprzez przekazania ankiet do wypełnienia.

2. Opracowanie wyników konsultacji i przedłożenie ich Wójtowi oraz przekazanie ich do publicznej wiadomości mieszkańców  na tablicy informacyjnej Urzędu i na stronie internetowej Gminy winno nastąpić w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji.

 

§ 10. W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy, niniejszą uchwałę stosuje się tylko w takim zakresie, w jakim zasady i tryb konsultacji nie zostały odrębnie uregulowane w tej ustawie.

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym w art. 5a nakładają na Radę Gminy obowiązek w wypadkach przewidzianych przepisami ustaw przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami. Uchwała Rady Gminy powinna określać zasady i tryb ich przeprowadzania. Konsultacje mogą być również przeprowadzane w innych ważnych sprawach dla Gminy.

Podjęcie tej uchwały będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia konsultacji, będą one mogły odbyć się w oparciu o znane wszystkim mieszkańcom zasady i we właściwym trybie.

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.06.2009r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2009 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1459
24 czerwca 2009 11:23 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
24 czerwca 2009 11:08 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.