Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały Nr XVIII/ /09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działlnosci gospodarczej, dostosowując przedmiot działalnosci do PKD 2007

                                                                   PROJEKT

UCHWAŁA Nr XVIII/ /09

RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 27 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, dostosowując przedmiot działalności do PKD 2007.

 

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.- Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193; z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz.679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, z 2002r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176, Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870, Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, z 2008 r. Nr 141 poz. 888), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców będących osobami fizycznymi od opłaty od zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej dotyczącej przedmiotu działalności, a której konieczność wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).

 

§ 2. Zwolnienie z opłaty dotyczy wyłącznie zgłoszenia złożonego przez przedsiębiorcę do dnia 31 grudnia 2009 r.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                               Marian Gajewski

 

                                                   UZASADNIENIE

                                                   DO PROJEKTU UCHWAŁY

                                                   RADY GMINY BOBROWNIKI

 

w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, dostosowując przedmiot działalności do PKD 2007.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 ), zwanej dalej PKD 2007 nałożyło na przedsiębiorców obowiązek aktualizacji wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

Ponieważ nałożony obowiązek wynika ze zmian prawnych niezależnych od przedsiębiorców, zasadnym jest udzielenie im wsparcia poprzez zwolnienie z opłaty należnej z tytułu dostosowania przedmiotu prowadzonej działalności do PKD 2007.

Zwolnienie z przedmiotowej opłaty nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Bobrowniki, którzy zgłoszą zmiany polegające na dostosowaniu zakresu działalności do PKD 2007.

 

                                                                            Wójt Gminy Bobrowniki

                                                                              Tadeusz Grzegorzewski

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat ds. obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M. Grudowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2009 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1390
26 stycznia 2009 12:16 Małgorzata Grudowska - Utworzenie dokumentu.