Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały Nr / 2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na budowę kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Bobrownikach

 

                                                                          P R O J E K T

 

Uchwała Nr           /2009

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia            .2009r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Bobrownikach.

 

     Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. C oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Z 2001 roku, Dz.U.Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), oraz art. 9 pkt 1 i art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z 2006 roku ze  zmianami) Rada Gminy Bobrowniki uchwala co następuje:

 

§ 1. Rada Gminy Bobrowniki zaciąga kredyt długoterminowy w kwocie 299 394,63zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł. 63/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2009 roku, w szczególności: na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Bobrownikach.

 

§ 2. Na zabezpieczenie zobowiązań określonych w § 1 proponuje się:

-         zabezpieczenie majątkowe w postaci nieruchomości komunalnych,

-         zabezpieczenie wekslowe

 

§ 3. Zobowiązanie wymienione w § 1 zostanie w całości pokryte z dochodów własnych (podatku od nieruchomości).

 

§ 4. Ustala się okres spłaty kapitału zadłużenia w latach 2009-2014.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Na 2009 rok zaplanowano na wydatki związane z przedmiotową inwestycją kwotę 446 844zł.

W związku z występującym deficytem w budżecie Gminy w 2009 roku, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

Na ogólną liczbę 15 radnych Rady Gminy Bobrowniki, na sesji  w trakcie głosowania obecnych było

…. radnych. Za podjęciem uchwały głosowało …. radnych, przeciw było …., wstrzymało się od głosowania … radnych.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2009 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1421
26 stycznia 2009 11:56 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.