Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały nr /2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27.01.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok

                                                          PROJEKT

Uchwała nr            /2009

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia  27.01.2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok.

 

Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 182, art. 184, art. 188, ust.2, art.198, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Bobrowniki uchwala co nastepuje:

 

§1. W uchwale Rady Gminy Bobrowniki nr XVII/104/2008 z dnia 29.12.2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

w §1 : Dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 8 913 285zł,

(było:8 801 785zł),z tego:

- dochody bieżące w kwocie 8 331 785zł,

- dochody majątkowe w kwocie 581 500zł.

w §2 pkt1. : Wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 9 212 680zł,     (było: 8 461 535zł). z tego:

a) wydatki bieżące 7 509 425zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 868 060zł,

- dotacje 304 170zł

- wydatki na obsługę długu gminy 112 000zł.

b) wydatki majątkowe 1 703 255zł. 

w §4 pkt1. : Deficyt budżetowy w wysokości 299 395zł planuje się pokryć kredytem bankowym.

 

§2. Zmienia się załączniki: nr 5.1 Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2009 roku, nr 6 Prognoza kwoty długu i spłat w roku 2009 i latach następnych, nr 7 Przychody i rozchody budżetu.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Uzasadnienie:

Dochody

Zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kompleksu boisk sportowych

" Orlik 2012" w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na 2009 rok.

Zaplanowano środki ze sprzedaży samochodu OSP w Bobrownikach marki polonez.

Wydatki

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę kompleksu boisk sportowych

"Orlik 2012", w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na 2009 rok.

Zwiększono środki w dziale oświata i wychowanie, rozdz. szkoły podstawowe o wartość dotacji na budowę systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Bobrownikach, jaką szkoła uzyskała z PZU na ten cel w grudniu 2008 roku.

Zaplanowano środki na realizację programu "Uczeń na wsi - obszar A" w kwocie uzyskanej w grudniu 2008 roku i nie wydatkowanej dotacji celowej.

Zwiększono środki na wydatki materiałowe dla OSP o kwotę uzyskaną ze sprzedaży samochodu marki polonez.

Zwiększono kwotę planowanych wydatków na budowę sali gimnastycznej w Bobrownikach, w związku z wcześniejszą realizacją dotacji na ten cel.

Zaplanowano kwotę na zapłacenie za wykonanie dokumentacji na wodociąg do wsi Brzustowa, która zlecona została w 2008 roku.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2009 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1440
26 stycznia 2009 11:50 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.
26 stycznia 2009 11:46 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.
26 stycznia 2009 11:45 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.