Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały Nr ..../.../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ..... 2008 w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów......

 

 

UCHWAŁA Nr ........../......./2008 Projekt

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia ................... 2008 roku

 

w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów

i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga

szkolnego i logopedy na terenie gminy Bobrowniki.

 

Na podstawie art. 42, ust.6 i 7, pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty ustala się tygodniowy wymiar godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Bobrowniki wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Bobrowniki.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ......../......./2008

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia ................ 2008 roku

w sprawie ustalenia tygodniowego

wymiaru zajęć dla dyrektorów

i wicedyrektorów placówek oświatowych

oraz pedagoga szkolnego i logopedy na

terenie gminy Bobrowniki.

 

 

 

Lp.

Nazwa szkoły

Stanowisko

Ilość oddziałów

Liczba godzin dydaktycznych

1.

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

Dyrektor

Wicedyrektor

 

 

13

13

 

8

12

2.

Gimnazjum w Bobrownikach

Dyrektor

7

10

3.

Przedszkole w Bobrownikach

Dyrektor

1

15

4.

Logopeda

 

 

20

5.

Pedagog szkolny

 

 

20

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.06.2008r
Dokument wytworzony przez: B. Domagalska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: B. Domagalska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2008 07:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1032
06 czerwca 2008 07:47 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.