Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały Nr .../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ...... roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 

 

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ......./2008

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia ......................... roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości .

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

 

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie działki zabudowanej nr 261 o pow. 0,55 ha (budynek po Szkole Podstawowej w Gnojnie) i działki Nr 262 (grunty rolne) położonych we wsi Gnojno gmina Bobrowniki.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.06.2008r
Dokument wytworzony przez: E. Jankowska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2008 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1001
04 czerwca 2008 09:50 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.