Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2008

PROJEKT
UCHWAŁA NR IX/.../2007
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 13 listopada 2007r.w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku
leśnego na rok podatkowy 2008.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1) oraz art. 4 ust. 1-5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.2) i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007r.(Monitor Polski Nr 79, poz.846) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu drewna z kwoty 147,28 zł. za m³ do kwoty ..... (było55,00 zł za 1 m³) , która stanowi podstawę do naliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Bobrowniki.
Podatek leśny za 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna.

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 989
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu