Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2008

PROJEKT

UCHWAŁA NR IX/.../2007
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 13 listopada 2007r.


W sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok
podatkowy 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z poźn zm. 2) i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. ( Monitor Polski Nr 77 , poz. 831 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie Gminy średnią cenę skupu żyta z kwoty 58,29 zł. za dt do kwoty..............( było 27,50 zł za dt), która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bobrowniki.
1.od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych ustalanych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków – równowartość pieniężną 2,5q żyta.
2.od 1 ha gruntów pozostałych liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków – równowartość pieniężną 5q żyta.

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 924
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu