Projekty uchwał Rady

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego korzystania z boiska wielofunkcyjnego przez mieszkańców miejscowości Bobrowniki

PROJEKT
Uchwała Nr ...../2007
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia ..........2007 roku
w sprawie: nieodpłatnego korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bobrownikach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, zmiany Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne korzystanie przez mieszkańców miejscowości Bobrowniki z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bobrownikach.
§ 2. Rada Gminy określi dni i godziny nieodpłatnego korzystanie z boiska.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bobrowniki oraz na stronie internetowej Gminy Bobrowniki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Bobrowniki


Marian GajewskiRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 859
12 marca 2008 23:04 Paweł Grudowski - Utworzenie dokumentu