Projekty uchwał Rady

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Tadeusza DankowskiegoPROJEKT

U C H W A Ł A Nr IX/../2007
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 13 listopada 2007 roku


w sprawie : wygaśnięcia mandatu Radnego.


Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późn. zm1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Gminy Pana Tadeusza Dankowskiego, z listy wyborczej Nr 1 oznaczonej nazwą KOMITET WYBORCZY PSL w okręgu wyborczym Nr 1 z powodu utraty prawa wybieralności.

§ 2. O wygaśnięciu mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego Nr 1 w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręcza się zainteresowanemu oraz przesyła Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1020
12 marca 2008 23:04 Paweł Grudowski - Utworzenie dokumentu