Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sparwie przystąpienia Gminy Bobrowniki do Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcie Statutu Związku

PROJEKT
Uchwała Nr VIII/....../2007
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Bobrowniki do Kujawsko – Dobrzyńskiego
Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 12, art. 64, ust. 1 i 2 i art. 67 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327),

Rada Gminy Bobrowniki
uchwala, co następuje:


§ 1. Przystępuje do Związku międzygminnego pod nazwą „ Kujawsko
– Dobrzyński Związek Gmin” i przyjmuje Statut Związku w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bobrowniki.
Załącznik do uchwały Nr VIII/... 2007
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28.09.2007 r.


S T A T U T
KUJAWSKO – DOBRZYŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.Kujawsko – Dobrzyński Związek Gmin zwany dalej „Związkiem” zrzesza następujące gminy:

1)Gmina i Miasto Dobrzyń n/Wisłą
2)Gmina Fabianki
3)Gmina Lubanie
4)Gmina Włocławek
5)Gmina Miasto Włocławek

2. Siedzibą Związku jest Miasto Włocławek.

§ 2
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
§ 3

1. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Gminy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

§ 4

Związek podlega nadzorowi Wojewody, a w zakresie spraw budżetowych Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 5

Czas trwania Związku nie jest oznaczony


§ 6
Związek posiada osobowość prawną.II. Zadania i cele Związku

§ 7

Naczelnym zadaniem Związku jest rozwój gospodarczy i społeczny obszaru w oparciu o naturalne zasoby i walory środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz ochrona środowiska poprzez:
1) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym w zakresie:

a)tworzenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dla rozwoju turystyki krajowej
i zagranicznej,
b)działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym ochrony wód, powietrza
i krajobrazu, stanowiących podstawę dla rozwoju turystyki i rekreacji,
c)rozwoju produkcji energii w oparciu o źródła odnawialne;
d)rozwoju obszarów wiejskich,
e)rozwoju sfery administracyjnej i społecznej oraz infrastruktury technicznej, w tym społeczeństwa informacyjnego;

2) wymiana doświadczeń i informacji w zakresie realizacji zadań gminnych, w tym komunalnych wpływających na ochronę i kształtowanie środowiska,
3) zgłaszanie wspólnych inicjatyw, opinii i wniosków w przedmiocie działania związku parlamentarzystom i organom rządowym oraz reprezentacja wspólnych interesów gmin;
4) współpraca z instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie wykonywania zadań statutowych Związku;
5) współpraca z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpowodziową;
6) inspirowanie i promowanie podejmowania działalności gospodarczej przyjaznej dla środowiska, w tym turystyki, produkcji ekologicznej;
7) inicjowanie i realizację wspólnej polityki proekologicznej i turystycznej;
8) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć.


III. Organy Związku

§ 8

1. Organami Związku są:
1) Zgromadzenie Związku,
2) Zarząd Związku.
2. Organy Związku wybierane są na okres kadencji rad gmin będących członkami Związku.
3. Po upływie kadencji rad gmin organy Związku działają do wyboru nowego Zgromadzenia i Zarządu.

§ 9

Zgromadzenie Związku zwane dalej „Zgromadzeniem” jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

§ 10

1. Gmina reprezentowana jest w Zgromadzeniu przez wójta (burmistrza, prezydenta). Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.
2. Gminie powyżej 30 000 mieszkańców przysługuje prawo delegowania dodatkowo trzech delegatów.
3. Delegatów wyznaczają rady gmin członkowskich w formie uchwały.
4. Każdy delegat dysponuje jednym głosem w Zgromadzeniu.

§ 11

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy:
1. Ustalanie kierunków działania Związku,
2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz Przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcy,
3. Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Związku,
4. Uchwalanie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z jego wykonania i udzielanie absolutorium Zarządowi z tego tytułu,
5. Wybór stałych i doraźnych komisji Zgromadzenia,
6. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad i terminów płatności,
7. Określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku dotyczących:
a) nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
b) przyjmowania lub odrzucania spadków i zapisów,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek,
d) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Zgromadzenie,
f) tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,
h) tworzenia, likwidacji i przekształcania jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek.
9. Uchwalanie zmian w statucie Związku,
10. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności gmin do Związku,
11. Przyjęcie uchwały o likwidacji Związku.
12. Rozpatrywanie odwołań gmin od uchwał Zarządu wnioskujących o utratę członkostwa,
13. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu
14. Ustalanie rodzaju i liczby stanowisk pracy w administracji Związku oraz wysokości wynagrodzenia.

§ 12

1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.
3 Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
4. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
5. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

§ 13

1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenie nadzwyczajne Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje na pisemny wniosek:
1) Zarządu Związku,
2) co najmniej 1/4 liczby członków Zgromadzenia.
4. Posiedzenie nadzwyczajne Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia pierwszej kadencji zwołuje Prezydent Miasta Włocławek. Do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek Zgromadzenia.
6. Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.
7. W razie niemożności przewodniczenia obradom Zgromadzenia przez Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego – obrady prowadzi jeden z członków Zgromadzenia wybrany przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
8. Przewodniczący Zgromadzenia oraz Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia wybierani są na okres kadencji rad gmin. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Zgromadzenia oraz jego Zastępcy obaj pełnią nadal swoje obowiązki.
9. Do obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia,
2) ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia,
3) organizowanie pracy Zgromadzenia i prowadzenie jego obrad,
4) podpisywanie uchwał, protokółów z sesji i innych dokumentów,
5) organizowanie współdziałania między Komisjami Zgromadzenia,
6) przekazywanie mediom informacji dotyczących pracy Zgromadzenia.
10. Przewodniczący do udziału w posiedzeniach Zgromadzenia może zaprosić przedstawicieli instytucji oraz organizacji społecznych i gospodarczych a także inne osoby.

§ 14

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia zawiadamia członków Związku na piśmie co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem, załączając niezbędne dokumenty i materiały w liczbie odpowiadającej liczbie delegatów gminy w Zgromadzeniu.
2. Zgromadzenie może ustalić regulamin obrad oraz tryb przygotowania i konsultacji dokumentów
i materiałów na posiedzenia.

§ 15

Zarząd Związku zwany dalej „Zarządem” jest organem wykonawczym Związku.

§ 16

1. Zarząd składa się z 3 członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, członka Zarządu.
2. Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków.
3. Zarząd wybierany jest na okres kadencji rad gmin. Do czasu wyboru nowego Zarządu dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki.

§ 17

1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) opracowywanie projektów kierunków działania Związku,
2) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,
3) określanie sposobu wykonywania uchwał Zgromadzenia,
4) wykonywanie planu finansowego Związku,
5) gospodarowanie mieniem Związku,
6) inicjowanie projektów zmian w statucie Związku,
7) zawieranie umów i porozumień oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie ustalonym przez Zgromadzenie,
8) wnioskowanie do Zgromadzenia o stwierdzenie utraty członkostwa Związku przez gminę wskutek nie opłacania składek,
9) stwierdzenie wystąpienia ze Związku przez gminę,
10) rozpatrywanie sprawozdań Przewodniczącego Zarządu z jego działalności,

§ 18

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§ 19

1. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:
1) składanie oświadczeń woli w imieniu Związku w zakresie zwykłego zarządu mieniem Związku wraz z innym członkiem Zarządu lub osobą upoważnioną przez Zarząd,
2) bieżące organizowanie wykonania uchwał Zgromadzenia i Zarządu oraz planu finansowego Związku,
3) proponowanie Zarządowi składów osobowych delegacji Związku dla reprezentowania Związku w kontaktach z instytucjami, organizacjami i innymi Związkami,
4) zwoływanie posiedzeń Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał,
5) przewodniczenie obradom Zarządu.
3. W razie niemożności przewodniczenia obradom Zarządu przez Przewodniczącego obrady prowadzi Zastępca Przewodniczącego.
4. O terminie miejscu i porządku obrad Przewodniczący Zarządu zawiadamia na piśmie co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

§ 20

Zarząd może udzielić Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.


§ 21

1. Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną
2. Zgromadzenie może powoływać inne komisje stałe i doraźne, ustalając przedmiot ich działania oraz składy osobowe.
3. Obsługę techniczno-biurową komisji sprawuje Biuro Związku.§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego Komisji. Członkowie są wybierani spośród delegatów, na okres ich kadencji, przy czym nie można członkostwa w komisji łączyć z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia, członka Zarządu.
2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek oraz realizacji planu finansowego.
3. Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu, nie rzadziej niż raz w roku, sprawozdanie ze swojej działalności oraz opiniuje i przedkłada wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania planu finansowego.

§ 23

Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa załącznik do Statutu Kujawsko - Dobrzyńskiego Związku Gmin.

§ 24

1. Komisje przedkładają organom Związku opinie i wnioski w zakresie będącym przedmiotem ich działania.
2. Gminy uczestnicy Związku, w ramach współpracy ze Związkiem, powinny, na wniosek Komisji, udostępniać informacje oraz dokumenty, stanowiące przedmiot działania Komisji, a związane
z zadaniami Związku.


IV.Prawa i obowiązki członków Związku.

§ 25

1. Członkom Związku przysługuje prawo do:
1)udziału w Zgromadzeniu poprzez swojego przedstawiciela, w tym czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku
2)podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków na zasadach określonych w statucie
3)korzystania z mienia Związku i usług świadczonych przez Związek
2. Członkowie Związku są zobowiązani do:
1)przestrzegania Statutu i uchwał organów Związku
2)czynnego udziału w pracach Związku
3)corocznego wnoszenia składek proporcjonalnie do ilości delegatów.

§ 26

1.Członkowie Związku uczestniczą w pokrywaniu kosztów wspólnej działalności, w zyskach oraz
w pokrywaniu strat Związku w wysokości proporcjonalnej do wnoszonych składek.
2.Koszty i straty związane z obiektami, urządzeniami, robotami, badaniami lub usługami pokrywa ta gmina – członek Związku, która w całości z nich korzysta.
3.Jeżeli więcej niż jedna gmina – członek Związku korzysta z obiektów, urządzeń, robót, badań lub usług, koszty i straty z nimi związane obciążają gminy proporcjonalnie do stopnia w jakim każda z nich korzysta.
4.Stopień korzystania o którym mowa w ust. 3, ustala Zgromadzenie.
5.Gminy, o których mowa w ust.2 i 3 uczestniczą w zyskach w taki sposób jak w pokrywaniu kosztów i strat.


V.Zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych

§ 27

1.Przystąpienie gminy do Związku jest dobrowolne i wymaga podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu i przyjęciu statutu Związku, a także wyrażenie zgody na wniesienie wkładu.
2.O przyjęciu nowej gminy do Związku rozstrzyga Zgromadzenie.
3.Wniosek o przystąpieniu do Związku wraz z dołączonymi uchwałami, o których mowa w ust. 1, rada gminy doręcza przewodniczącemu Zgromadzenia, który w terminie jednego miesiąca od doręczenia wniosku zwołuje sesję Zgromadzenia dla rozpatrzenia wniosku i podjęcia uchwały określającej termin i warunki przyjęcia do Związku, w tym wysokości wkładu, który gmina zobowiązana jest wnieść do Związku oraz termin jego wniesienia.
4.Zmiana statutu wynikająca z przystąpienia gminy do Związku dokonuje się w trybie przewidzianym do jego ustanowienia.

§ 28

1.Zmiana granic gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku.
2.Rada gminy może wystąpić o zmianę zakresu i wysokości świadczeń, jeżeli zmiana granic wpłynęła na zmniejszenie wysokości świadczeń na rzecz Związku.

§ 29

1.Członek Związku nie może wystąpić ze Związku wyłącznie na podstawie uchwały podjętej przez radę gminy.
2.Uchwałę, o której mowa w ust. 1, rada gminy przedkłada Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej na trzy miesiące przed dniem wystąpienia. Wystąpienie ze Związku następuje z końcem roku kalendarzowego, w którym rada gminy podjęła uchwałę o wystąpieniu gminy ze Związku.
3.Zmiany statutu wynikające z wystąpienia gminy ze Związku dokonuje się w trybie przewidzianym do jego ustanowienia.

§ 30

1.Członkostwo w Związku ustaje w razie:
1)wystąpienia członka ze Związku,
2)wykluczenia członka ze Związku
3)zniesienia gminy.
2.Związek może wykluczyć członka w drodze uchwały Zgromadzenia tylko w przypadku:
1)udowodnienia działania na szkodę Związku,
2)niewywiązywania się ze zobowiązań wobec Związku,
3)nieprzestrzegania postanowień Statutu.

§ 31

1.W przypadku wystąpienia lub wykluczenia członka ze Związku wniesiony przez niego majątek podlega zwrotowi w naturze, a jeżeli jest to niemożliwe następuje rozliczenia finansowe.
2.Rozliczenie finansowe następuje w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego,
w którym członek wystąpił lub został wykluczony ze Związku.
3.Wartość majątku, o którym mowa w ust.1, ustala się według wartości rynkowej na dzień wystąpienia lub wykluczenia członka ze Związku z uwzględnieniem zasad określonych w § 26.


VI. Majątek i gospodarka Związku oraz zasady korzystania z obiektów
i urządzeń

§ 32

1.Majątek Związku jest odrębny od majątku gmin – członków Związku.
2.Dochodami Związku są:
1)wkłady i składki członkowskie,
2)dochody z majątku, obiektów i urządzeń Związku,
3)dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
4)dotacje,
5)darowizny, zapisy i spadki,
6)inne dochody.
3.Dochody z majątku Związku mogą być przeznaczone wyłącznie na prowadzenia działalności
i utrzymanie Związku.§ 33

1.Związek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu uchwalanego corocznie przez Zgromadzenie.
2.Projekt budżetu przygotowuje Zarząd.
3.Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin.
4.Zarząd prowadzi rachunkowość Związku zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 34
1.Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku jest odpłatne.
2.Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów i urządzeń, o których nowa w ust. 1, mają członkowie Związku. Odpłatność członka Związku ustala się w wysokości równej kosztom utrzymania tych obiektów i urządzeń.
3.Podmiot nie będący członkiem Związku ponosi pełną odpłatność za korzystanie z obiektów
i urządzeń Związku.
4.Szczegółowe zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku oraz opłat i rozliczeń określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

VII. Zasady likwidacji Związku

§ 35

1.Likwidacja Związku następuje:
1)w wyniku uchwały Zgromadzenia o rozwiązaniu Związku, podjętej na wniosek przynajmniej ¾ członków,
2)jeżeli wskutek wystąpienia członków pozostała w Związku tylko jedna gmina.
2.Likwidację przeprowadza Zarząd, albo likwidator lub likwidatorzy wyznaczeni przez Zgromadzenie.
3.Do obowiązków likwidatora należy w szczególności ustalenie stanu majątku Związku, w tym jego należności i zobowiązań oraz opracowanie planu likwidacji.
4.Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej.

§ 36
1.W przypadku rozwiązania Związku jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz gmin wchodzących w skład Związku zgodnie z zasadami określonymi w § 26.
2.Gminy wchodzące w skład Związku, na obszarze których znajdują się przedsiębiorstwa, zakłady, obiekty i urządzenia rozwiązanego Związku, maja pierwszeństwo w ich przejęciu.
3.Jeżeli wartość majątku przejętego przez gminy, o których mowa w ust. 2 przekracza kwotę przysługującą tym gminom z podziału majątku związku, gminy te zobowiązane są wnieść różnicę w formie pieniężnej na rzecz rozwiązywanego związku, do podziału pomiędzy pozostałe gminy, zgodnie z ust.1.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 37

1.W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)

§ 38

Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) gminie - dotyczy to także miasta,
2) radzie gminy - dotyczy to także rady miejskiej,
3) wójcie – dotyczy to także burmistrza i prezydenta miasta.


ZAŁĄCZNIK do Statutu Kujawsko – Dobrzyńskiego Związku Gmin.
§ 1

1. Skład Komisji Rewizyjnej określa § 22 ust.1 Statutu.
2. Przewodniczącego Komisji wybiera Zgromadzenie spośród członków Komisji.
§ 2
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Związku. Kontrola Zarządu w zakresie zarządzania mieniem i wykonania planu finansowego przeprowadzana jest na podstawie kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie planu finansowego Związku i występuje z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi.
3. Komisja Rewizyjna powinna odbyć co najmniej 2 posiedzenia w ciągu roku poświęcone analizie realizacji zadań programowanych i planu finansowego.

§ 3

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę zgodnie ze swoim planem pracy, który jest uchwalany przez Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę także na wniosek Zgromadzenia.
3. W związku z przeprowadzoną kontrolą członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do dokumentów kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą oraz żądania ustnych
i pisemnych wyjaśnień.
4. O podjęciu czynności kontrolnych Komisja powiadamia na piśmie Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 4

1. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który powinien zawierać określenie przedmiotu, zakresu kontroli i dokonane w jej toku ustalenia, w tym ustalone nieprawidłowości
i przyczyny ich powstania oraz wnioski.
2. Bezpośrednio kontrolę może przeprowadzić zespół 2-osobowy wytypowany przez Przewodniczącego Komisji przy czym wnioski tego zespołu są zatwierdzane przez Komisję
3. Jednostka kontrolowana ma prawo zgłosić na piśmie swoje wyjaśnienia i swoje uwagi do protokółu z kontroli w terminie nie przekraczającym 7 dni.
4. Protokół kontroli podpisują członkowie zespołu oraz Przewodniczący Komisji.
5. Komisja na swoim posiedzeniu formułuje sprawozdania i wnioski z przeprowadzonej kontroli, które przekazuje Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 5

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być wyłączony z postępowania kontrolnego w każdym czasie, na wniosek własny lub z urzędu, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
2. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej postanawia Komisja, a o wyłączeniu jej Przewodniczącego Zgromadzenie.
3. Postanowienie o wyłączeniu powinno być dokonane na piśmie i jest ostateczne.

§6

1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad ekspertów w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 732
12 marca 2008 23:04 Paweł Grudowski - Utworzenie dokumentu