Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

PROJEKT
U C H W A Ł A Nr III/.../2007
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia ...... 2007 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Na podstawie art. 4¹, ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn.zm.1) uchwala się, co następuje.

§ 1. Przyjmuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 o treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007Gmina Bobrowniki liczy sobie 3180 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 96,5 km . W skład gminy wchodzi 19 miejscowości o charakterze rolniczym. Brak jest zakładów przemysłowych. Na terenie gminy funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe w : Bobrownikach z filią w Gnojnie i w Rachcinie, w których uczy się łącznie 355 uczniów. Opiekę przedszkolną zapewnia Przedszkole Samorządowe. Od września 1999 roku w Bobrownikach funkcjonuje Gimnazjum, do którego uczęszcza 159 uczniów z całej gminy. Duże bezrobocie , które występuje na terenie gminy jest jedną z ważniejszych przyczyn alkoholizmu. Jest to trudny do rozwiązania problem społeczny, gdyż zarówno jego źródłem jak i jego skutkiem są inne problemy . Nadużywanie alkoholu i środków psychoaktywnych powoduje szkody we wszystkich sferach życia człowieka . Następstwa te dotyczą nie tylko zdrowia psychicznego i fizycznego , ale głównymi problemami współwystępującymi wraz z uzależnieniem są : bezdomność, bezrobocie, ubóstwo, dysfunkcja rodziny, długotrwała choroba, przestępczość. Ze względu na społeczną rangę tych problemów oraz możliwości , jakie ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje samorządom gminnym , realizacja zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych staje się jednym z kluczowych elementów polityki lokalnej w sferze zdrowia publicznego. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , uchwalony przez Radę Gminy, jest podstawowym aktem prawnym do podejmowania działań wskazanych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na terenie gminy Bobrowniki znajduje się 10 punktów sprzedaży alkoholu .
Pomocą w formie świadczeń Ośrodka Pomocy objętych jest 32 rodzin w których występują problemy alkoholowe.
Z inicjatywy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza przy Ośrodku Pomocy Społecznej .Do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych został przeszkolony pracownik świetlicy ,pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej , dwie pielęgniarki oraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
Do zadań wynikających z potrzeb naszego środowiska należy:
1.Udzielanie pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe , w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.
2.Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu ( przyjęcie zgłoszenia, wezwanie na rozmowę , skierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia , przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym , złożenie wniosku oraz sfinansowanie czynności biegłego w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) Wszystkie czynności podejmowane w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego objęte są poufnością .
3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, ( w szczególności dla dzieci i młodzieży ) takiej jak :
-organizowanie edukacyjnych akcji profilaktycznych w formie zabaw, festynów i wycieczek,
-udział przedstawiciela policji , który przeprowadzi rozmowę z dziećmi na temat różnorodnych niebezpieczeństw , jak np. rozmowa z nieznajomym ,przyjmowanie "prezentów " od nieznajomych oraz destrukcyjnego wpływu używek na wartości cenione przez dzieci m.in. urodę , zdrowie , białe zęby , cerę , sprawność fizyczną , sprawny umysł itp.
-udział w rozmowie osoby , którą dzieci znają i która jest dla nich autorytetem np. ksiądz, lekarz itp. Ponieważ poprzez swoje wypowiedzi może modelować zachowania dzieci w omawianych obszarach.
-kontynuowanie wprowadzania szkolnych programów profilaktycznych . -zaproszenie do rozmowy z dziećmi i młodzieżą terapeuty.
4.Finansowanie bieżącej działalności Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej jako placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.
5.Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z tymi dziećmi oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla pracownika zatrudnionego w Świetlicy.
6.Prowadzenie kontroli i przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w punktach sprzedaży ( dostarczanie do wszystkich sklepów na terenie gminy plakatów i ulotek informacyjnych , które mają przypominać sprzedawcom o istniejącym zakazie sprzedaży nieletnim napojów alkoholowych.
7.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli kierować sprawy do sądu z pominięciem prokuratora. Postępowanie z tego zakresu prowadzone jest na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.
8.Wynagradzanie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa się na poziomie diety radnego za udział w sesji Rady Gminy.
9.Powyższe zadania są realizowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele.


PRELEMINARZ WYDATKÓW KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007.


Ze środków pozyskanych ze sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych otrzymano kwotę 22 000 zł , która w całości przeznaczona będzie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 900
Zakup materiałów i wyposażenia - 11 000
Zakup usług remontowych - 3 100
Zakup usług pozostałych - 7 000

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 881
12 marca 2008 23:04 Paweł Grudowski - Utworzenie dokumentu