Projekty uchwał Rady

Projekt - Uchwała nr ………… w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr …………

w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Pismem z dnia 26 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 27.04.2017 r.) Wójt Gminy Bobrowniki wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem o wpis do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XXIII/154/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Posiadanie programu jest jednym z warunków skutecznego sięgania po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pismem z dnia 31.08.2017 r. (data wpływu: 04.09.2017 r.) Urząd Marszałkowski poinformował, że program rewitalizacji wymaga korekt i uzupełnień, choć posiada poprawną wizję. W związku z koniecznością przeprowadzenia bardziej zaawansowanej analizy problemów społecznych w kontekście planowanych do realizacji projektów Urząd Marszałkowski wyznaczył Wójtowi Gminy Bobrowniki termin na ponowne sporządzenie programu w terminie do 3 listopada 2017 r. Program sporządzony w terminie do 3 listopada 2017 r. będzie obowiązywał zamiast programu przyjętego uchwałą nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. Wskazany wyżej tok działania przyjęto na podstawie dokumentu pn. Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – stanowiącego Załącznik nr 10 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest zasadne.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.10.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Gruntami Inwestycji i Spraw Gospodarczych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Kostrzewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2017 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 349
27 października 2017 11:46 Karol Kostrzewski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)