Projekty uchwał Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały nr XXIV /2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki z tego tytułu

PROJEKT U C H W A Ł A Nr XXIV/...../2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki z tego tytułu. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r....

Projekt uchwały nr /2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Rachcin na lata 2010-2020.

UCHWAŁ Nr ........./2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Rachcin na lata 2010 - 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...

Projekt uchwały Nr /2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki

PROJEKT Uchwała Nr / /2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z...