Projekty uchwał Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały Nr XV/..../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 września 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych studni wierconych na terenie Gminy Bobrowniki

PROJEKT Uchwała Nr XV/…../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 września 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych studni wierconych na terenie Gminy Bobrowniki Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142,...

Projekt uchwały Nr XIV /2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 19 sierpnia 2008r. w sparwie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie

PROJEKT U C H W A Ł A Nr XIV/.../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r....

Projekt uchwały Nr ..../.../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ..... 2008 w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów......

UCHWAŁA Nr ........../......./2008 Projekt Rady Gminy Bobrowniki z dnia ................... 2008 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Bobrowniki. Na podstawie art. 42, ust.6 i 7, pkt 3 oraz...

Projekt uchwały nr...../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ...06.2008 roku w sprawie zmiany budzetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok

P R O J E K T Uchwała nr /2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ...06.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 182, art. 184, art. 188, ust.2,...

Projekt uchwały Nr .../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ...... roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

PROJEKT UCHWAŁA Nr ......./2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ......................... roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości . Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...

Projekt uchwały Nr..../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ....2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu rozwoju sołectwa Rachcin na lata 2008-2018

PROJEKT U C H W A Ł A Nr ........./2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia .................2008 roku w sprawie:zatwierdzenia Planu rozwoju sołectwa Rachcin na lata 2008 – 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala cię, co...

Projekt uchwały Nr ...../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ..... 2008 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowniki

PROJEKT U C H W A Ł A Nr ................/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia .............. 2008 roku w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowniki Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) art. 2 pkt 1 lit.c i art. 20...

Projekt uchwały Nr ..../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ..... 2008r. w sprawie: ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach

PROJEKT UCHWAŁA Nr ......./2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ............ 2008 roku w sprawie : ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach. Na podstawie art.18. ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 ) oraz art. 17, ust. 4 ustawy z dnia...

Projekt uchwały Nr ..../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia .....2008 roku w sprawie: Statutu Gminy Bobrowniki

PROJEKT UCHWAŁA Nr ................. RADY GMINY Bobrowniki z dnia ......................... 2008 r. w sprawie: Statutu Gminy Bobrowniki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr...

Projekt uchwały Nr XIII/../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: zarzadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brzustowa

PROJEKT U C H W A Ł A Nr XIII/......./2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brzustowa. Na podstawie art. 36, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku...