Urząd Gminy Bobrowniki

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokoł Nr 20 z XX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 01.12.2005r.

P R O T O K O Ł Nr 20
z XX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 01 grudnia 2005 roku


Początek Sesji – godzina 10,00.
Obrady XX Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Parol.
Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych z tym, że radni :Pani Kazimiera Dankowska-Zwolińska i Pan Longin Pietrusiński spóźnili się na Sesję 15 min.
Rada może podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Na Sesji obecni byli sołtysi. Nieobecny sołtys Pan Waldemar Gutowski.
Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował na sekretarza obrad (zgodnie z przyjętą zasadą wg. kolejności na liście obecności) Pana Kazimierza Ostrowskiego.
Uwag nie było.

Następnie radny Pan Sławomir Kraziński, w związku z obecnością na Sesji mieszkańców wsi Rachcin zainteresowanych budową wodociągu, zaproponował aby punkt 4 otrzymał brzmienie: „Sprawa wodociągowania wsi Rachcin” a kolejne punkty zostały przesunięte o jeden.
Natomiast Sekretarz Gminy zaproponował, aby po punkcie 11 porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt „Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości we wsi Rachcin” i przesunięcie kolejnych punktów o jeden.
Innych propozycji dotyczących porządku obrad XX Sesji Rady Gminy nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu proponowanych zmian:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum .
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4. Sprawa wodociągowania wsi Rachcin
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2005 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2006.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2006.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości we wsi Rachcin.
14. Przedstawienie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy .
15. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
16. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie było.
- za przyjęciem porządku obrad po wprowadzeniu zmian głosowało 13 radnych.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy bez czytania .
- za przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy głosowało 11 radnych.
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymało się – 2 radnych.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Protokoł został przyjęty większością głosów.

Ad. 4
Wodociągowanie wsi Rachcin.

Pani Jolanta Parzniewska, w związku z tym, że kilka pism skierowanych do Rady Gminy dotyczy problemów związanych z niedoborem wody zaproponowała połączenie tego punktu porządku obrad z punktem 5 tzn: Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.
Uwag nie było.
W związku z powyższym Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła kolejno
pisma:

Ad. 5

5.1. Mieszkańców wsi Rachcin dotyczące dowozu wody na cele spożywcze i
gospodarcze.
5.2. Mieszkańców wsi Okrągła w sprawie dowozu wody.

5.3. Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Rachcin o większe zaangażowanie w budowę
wodociągu dla wsi Rachcin, aby zgodnie z założeniami, w 2006 roku zakończyć
tę inwestycję.
5.4. Pani Wandy Biernackiej zam. Stare Rybitwy 30 o podłączenie posesji do sieci
wodociągowej (zdecydowana jest pokryć część kosztów przyłącza).
5.5. Sołtysa wsi Brzustowa z prośbą, w imieniu mieszkańców sołectwa o
zaplanowanie w budżecie Gminy środków na opracowanie dokumentacj
i budowę wodociągu dla wsi Brzustowa.
5.6. Pan Piotr Majda – sołtys wsi Białe Błota przypomniał, że wielokrotnie składał
już wnioski do budżetu o wodociągowanie wsi Białe Błota – ponowił ten wniosek
w imieniu mieszkańców sołectwa.
Pani Wójt w odpowiedzi na wnioski dotyczące wodociągowania odpowiedziała, że Rada Gminy jako priorytetową potraktowała inwestycję wodociągowania wsi Rachcin. Został złożony wniosek o dofinansowanie ponieważ Gmina nie jest w stanie zrealizować tej inwestycji z własnych środków (2 800 tys. zł.). Zarząd Województwa jako priorytetowe dla województwa potraktował inwestycje związane z budową i modernizacją dróg. Nasz wniosek był umieszczony na liście na 54 miejscu i byliśmy pewni, że otrzymamy dofinansowanie W dniu 26.09.2005 roku otrzymaliśmy pismo Marszałka Woj.. Kuj. Pom, w którym między innymi informuje, że Gmina mogła na przedmiotową inwestycję ubiegać się o kredyt z WFOŚ. Został ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków w ramach ZPORR ale szanse aby nasza gmina otrzymała dofinansowanie są znikome. Do podziału według opinii Urzędu Marszałkowskiego będzie około 10 mln. zł – są to środki z oszczędności po przetargowych. Nasz wniosek jest umieszczony na liście rezerwowej i na równi z nowymi wnioskami będzie brał udział w kolejnym, ostatnim już podziale środków na lata 2004-2006.
Jeżeli Gmina nie otrzyma dofinansowania, to wiosną być może rozpoczniemy inwestycję własnymi siłami.
Pan Sławomir Kraziński poinformował, że mieszkańcy chcą deklaracji, że wiosną inwestycja zostanie rozpoczęta, wtedy być może odstąpią od wniosku o dowóz wody.
Pan Paweł Majewski stwierdził, że jeżeli nie otrzymamy dofinansowania, to jest to dla Gminy zbyt duża inwestycja. Należałoby nagłośnić problem (media) oraz wpłynąć na władze wojewódzkie tak aby gmina otrzymała dofinansowanie.
Pan Jan Suski stwierdził, że jest zbyt małe zaangażowanie pracowników i osób funkcyjnych, które powinny zrobić wszystko, aby gmina otrzymała to dofinansowanie (jeździć, rozmawiać, próbować coś zrobić).
Pan Tadeusz Dankowski zwrócił uwagę, że jest to zbyt duża inwestycja do realizacji przez gminę we własnym zakresie, chociaż nie oznacza to, że nie będzie ona realizowana.
Pan Marian Gajewski zwrócił uwagę, że Rada podjęła już decyzję dotyczącą budowy wodociągu dla wsi Rachcin – Stara Rzeczna i nie można jej zmieniać, należy tylko zastanowić się w jaki sposób ją zrealizować (jest dokumentacja i pozwolenie na budowę).
Pan Jan Nowiński (mieszkaniec wsi Białe Błota) przypomniał, że na wcześniejszej sesji była również mowa o konieczności opracowania dokumentacji projektowej na budowę wodociągu dla wsi Białe Błota i wtedy radny Pan Gajewski obiecał, że w 2006 roku będzie dokumentacja. Zapytał co dalej z tym problemem?
Pan Marian Gajewski odpowiedział, że nigdy nie obiecywał, że w 2006 roku będzie wodociąg we wsi Białe Błota. Nie został jeszcze przyjęty budżet na 2006 rok, być może w budżecie na 2006 rok znajdą się środki na opracowanie dokumentacji dla wsi Białe Błota.
Pan Sławomir Kraziński zwrócił uwagę, że jest 15 radnych, a uchwały podejmowane są większością głosów. Od głosowania zależy jakie inwestycje zostaną zrealizowane w danym roku.
Pan Piotr Majda (sołtys wsi Białe Błota) zwrócił uwagę, że aby rozwiązać problem zaopatrzenia w wodę tej wsi potrzeba – 3 km wodociągu.
Pan Paweł Majewski przyznał, że woda jest podstawowym i niezbędnym produktem, ale nie można tak stawiać sprawy, że wszystkie wsie zostaną natychmiast zwodociągowane. Były lata, że nie budowano wodociągów w ogóle, gdzie byli wtedy sołtysi?
Pan Jan Nowiński poinformował, że mieszkańcy wsi Białe Błota wielokrotnie wnioskowali o budowę wodociągu, w trakcie tej kadencji i za poprzedniej kadencji.
Pani Wójt przypomniała, że wniosek na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Rachcin został przyjęty, znajdował się na 54 miejscu na 128 wniosków. Byliśmy pewni, że otrzymamy dofinansowanie, ale na dofinansowanie zostały wybrane wnioski dotyczące budowy i modernizacji dróg. W miesiącu wrześniu otrzymaliśmy odpowiedź od Marszałka Woj. Kuj. Pom, że mogliśmy ubiegać się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Pan Jan Suski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wnioskowano, aby budowę wodociągu prowadzić we własnym zakresie, ale pracownik Urzędu Gminy stwierdził, że jest to mało realne.
Sekretarz Gminy zwrócił uwagę, że nie ma jeszcze budżetu na 2006 rok. Radni muszą się wypowiedzieć jakie inwestycje i w jakiej kolejności będą realizowane w 2006 roku.
Pan Bogdan Szczepański (mieszkaniec Gminy) zapytał, czy nie lepiej (taniej) byłoby Rachcin podłączyć do wodociągu z Gminy Fabianki.
Pan Sławomir Kraziński odpowiedział, że ta sprawa była już omawiana, ale Gmina Fabianki nie wyrazi zgody na podłączenie ponieważ zaczyna im również brakować wody.
Pan Odo Pawletta stwierdził, że podobnie jak Pan Jan Suski uważa, że inwestycje należy realizować systemem gospodarczym, ponieważ na dofinansowania nie ma co liczyć (była o tym mowa w prasie, radiu i telewizji – środki dzielone są po koleżeńsku, było wiele odwołań). Zaproponował zastanowienie się nad możliwością dokonania odwiertu we wsi Rachcin, byłoby taniej – nie można również ciągnąć nitki wodociągowej w nieskończoność, bo w końcu zabraknie wody. Zabieganie o środki unijne prawdopodobnie nic nie da. Należy raczej korzystać z pożyczek, które w części są umarzane.
Pan Paweł Majewski nie zgodził się z poglądem Pana Pawletty, aby nie liczyć na dotacje ponieważ Rada dawałaby tym samym przyzwolenie pracownikom Urzędu Gminy, aby nic nie robić. Inne Gminy składają wnioski i otrzymują dofinansowania.
Pani Wójt poinformowała, że gmina nie ma wystarczającej ilości środków własnych aby składać kilka wniosków jednocześnie.
Pan Jan Suski zaproponował, aby radni sami udali się do Marszałka i załatwili dofinansowanie
Pan Andrzej Parol poprosił o informację jakimi gmina dysponuje środkami na inwestycje łącznie z kredytem.
Sekretarz Gminy poinformował, że jest to kwota około 200 tys.zł. Jeżeli realizowalibyśmy inwestycję we własnym zakresie, to do końca br. należy złożyć wniosek o kredyt w WFOŚ i być może uda się zakończyć inwestycję w ciągu 2 lat.
Pan Jan Suski zwrócił uwagę, że była uchwała Rady Gminy o zakończeniu budowy wodociągu dla wsi Rachcin do 2006 roku natomiast w 2007 roku miał być budowany wodociąg dla wsi Białe Błota.
Pani Jolanta Parzniewska zaproponowała, aby tak jak mówi Sekretarz w 2006 roku realizować budowę wodociągu dla wsi Rachcin natomiast następne w kolejności jak były zgłaszane wnioski.
Pan Sylwester Durma zwrócił się z wnioskiem, aby do Rachcina dowozić wodę ponieważ mieszkańcom brakuje wody, a nie ma żadnego punkt do czerpania wody.
Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości ponieważ gmina nie posiada beczkowozów .
Pan Jan Suski stwierdził, że za zaopatrzenie w wodę odpowiedzialna jest gmina.
Pan Odo Pawletta również uważa, że za zaopatrzenie w wodę odpowiedzialna jest gmina. Pani Wójt powinna zgłosić wniosek o zabezpieczenie środków na dowóz wody i woda powinna być dowożona.
Pan Sławomir Kraziński zwrócił uwagę, że są pisma i należy na nie odpowiedzieć. Mieszkańcom Rachcina chodzi głównie o zapewnienie, że inwestycja zostanie zrealizowana w 2006 roku. Poinformował, że nie może być mowy o dowożeniu i wlewaniu wody do studni.
Pan Sylwester Durma zwrócił uwagę, że mieszkańcy wsi Rachcin wyrażali zgodę na pokrycie części kosztów budowy wodociągu.
Pan Tadeusz Dankowski przypomniał, że podobna sytuacja była na Gnojnie, a do chwili obecnej żaden z mieszkańców nie uregulował wpłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej.
Pan Piotr Majda poinformował, że we wsi Brzeźno gmina Lipno straż dowozi wodę do 4 gospodarstw.
Pan Jan Nowiński zwrócił uwagę, że jeżeli byłaby decyzja o dowożeniu wody, to musiałoby to odbywać się codziennie. Problemy z wodą mogą występować również latem.
Pan Zygmunt Kostrzewski zwrócił uwagę, że należałoby przyśpieszyć wodociągowanie, aby nie było kosztów związanych z dowozem wody.
Pan Paweł Majewski stwierdził, że rozpoczęcie budowy wodociągu zimą jest nierealne. Jeżeli gmina nie otrzyma dofinansowania to inwestycję należy rozpocząć wiosną, tak jak mówił Sekretarz. Dowożenie wody byłoby zbyt kosztowne i pochłonęłoby środki, które można przeznaczyć na budowę wodociągów.
Pan Jan Nowiński stwierdził, że gmina nie jest przygotowana na żadną klęskę.
Pan Sławomir Kraziński zaproponował, aby pisma związane z dowożeniem wody i budową wodociągów przekazać Pani Wójt ponieważ gmina jest odpowiedzialna za zaopatrzenie w wodę.
Pan Longin Pietrusiński zaproponował, aby jak najszybciej pociągnąć główną nitkę wodociągu od Polichnowa do wsi Rachcin i umożliwić mieszkańcom pobór wody.
Pan Paweł Majewski i Pan Odo Pawletta zaproponowali, aby w Rachcinie wykonać odwiert, bo z ujęcia w Bobrownikach może nie wystarczyć wody na podłączenie kolejnego odcinka wodociągu a odwiert byłby tańszy niż ciągnięcie tak długiego odcinka sieci.
Pani Anna Ciesielska przypomniała, że jest dokumentacja. Projekt przewiduje spięcie sieci z ujęcia w Bobrownikach i Bobrownickim Polu. Radni mają zarzuty do Pani Wójt i pracowników, ale było zrobione wszystko co możliwe. Nie mogliśmy zrezygnować ze składania wniosku o dofinansowanie, a Marszałek Województwa nigdy nie miał czasu aby przyjąć Panią Wójt. Pani Wójt spotkała się kilka razy w Wicemarszałkiem Szopińskim ale nie dało to żadnego rezultatu.
Pan Paweł Majewski zaproponował, aby sprawą wodociągowania, tak jak w przypadku zakupu autobusów szkolnych zainteresować media.
Pan Jan Suski zapytał, czy ktoś policzył ile kosztuje budowa 1 km wodociągu sposobem gospodarczym. Stwierdził, że wykonanie przez firmę nie może być tańsze niż realizacja inwestycji we własnym zakresie.
Sekretarz Gminy poinformował, że po przetargu koszt inwestycji spadnie o około 30% to jest do około 1 200tys. zł. Realizacja inwestycji we własnym zakresie jest możliwa po zaciągnięciu pożyczki z WFOŚ, ale inwestycja będzie realizowana wolniej. Przy założeniu, że otrzymalibyśmy dofinansowanie inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w ciągu 1 roku.
Pan Sławomir Kraziński stwierdził, że na okres inwestycji może warto by zakupić drugą koparkę.
Pan Andrzej Parol podsumowując dyskusję stwierdził, że jeżeli gmina nie otrzyma dofinansowania na tę inwestycję, to Rada musi podjąć decyzję o realizacji inwestycji we własnym zakresie, może jako I etap pociągnąć sieć główną do Rachcina. Zapytał Panią radcę prawnego czy dostawa wody jest obowiązkiem Gminy.
Pani Lucyna Kurtys – radca prawny odpowiedziała, że zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym Gminy, ale zasady zaopatrzenia wsi w wodę powinna ustalać uchwałą Rada Gminy.
Pan Odo Pawletta zapytał czy obniżenie poziomu wód gruntowych jest traktowane jako klęska żywiołowa, może są jakieś fundusze z ochrony środowiska.
Pan Leszek Poliwko poinformował radnych, że planowany wodociąg przebiega przez Starą Rzeczną, Okrągłą i Rachcin. W Polichnowie planowana jest przepompownia sieciowa i spięcie sieci wodociągowej Bobrowniki i Bobrownickie Pole. Planowana łączna długość sieci – 24 km, w tym sieć główna – 17 km.
W przyszłości trzeba zaplanować rozbudowę hydroforni.
Pan Sławomir Kraziński zaproponował zakończenie dyskusji i postawił wniosek formalny:
„Jeżeli nie będzie dotacji na budowę wodociągu dla wsi Rachcin w miesiącu marcu rozpocząć inwestycję we własnym zakresie”.
- za przyjęciem wniosku głosowało – 15 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

5.7. Pana Kazimierza Ostrowskiego o dalsze prowadzenie budowy drogi łączącej
Polichnowo – Gnojono.
5.8. Protest mieszkańców wsi Bobrownickie Pole (77 podpisów) przeciwko
budowie drogi do Gnojna i żądaniem dotyczącym remontu drogi Bobrowniki-
Bobrownickie Pole.
Pan Marian Gajewski przypomniał, że radni wiedzieli ile jest środków i na co są przeznaczone. Modernizacja drogi Polichnowo – Gnojno była zaplanowana w budżecie. Droga jest w bardzo złym stanie. Zapytał czy radni z Bobrownickiego Pola podpisywali ten protest.
Radni odpowiedzieli, że nie podpisywali protestu, natomiast Pani Wójt poinformowała, że modernizacja była prowadzona zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Na modernizację gmina otrzymała dofinansowanie z rekultywacji gruntów rolnych. Być może w następnym roku uda się zrealizować kolejny odcinek drogi.
Pan Paweł Majewski stwierdził, że miała być zlikwidowana szkoła w Gnojnie, a w sytuacji kiedy nie będzie szkoły nie będzie również dowozu dzieci. Z naszego obwodu do szkoły uczęszcza tylko czworo dzieci.
Pani Anna Ciesielska odpowiedziała, że nie było mowy o likwidacji szkoły w Gnojnie, ale nawet gdyby szkoła była zlikwidowana to obowiązkiem Gminy jest dowiezienie dzieci nawet gdyby było ich tylko dwoje.
Pan Bogdan Szczepański zapytał co stało się z milionem złotych przeznaczonym na drogi w tegorocznym budżecie.
Sekretarz przypomniał , co było mówione już wcześniej, że na początku roku był uchwalony budżet, były zaplanowane środki z dotacji. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania, środki zostały zdjęte z budżetu.
Pan Sławomir Kraziński zwrócił uwagę, że nie powinien to być protest mieszkańców, tylko wniosek do budżetu o modernizację drogi na rok kolejny.
Pani Wójt zrealizowała uchwałę Rady Gminy – została wykonana modernizacja odcinka drogi i Gmina otrzymała dofinansowanie.
Pan Jan Suski przypomniał, że Komisje Rewizyjna w ubiegłym roku wizytowała wszystkie drogi i również wnioskowała o remont drogi do Gnojna. Na odcinku od mostku do szkoły droga jest w bardzo złym stanie.
Pan Marian Gajewski zaproponował, aby podjąć starania w celu uzyskania środków na modernizację kolejnego odcinka drogi.
Pan Jan Suski złożył wniosek o umieszczenie w budżecie remontu drogi Polichnowo – Gnojono na odcinku od mostku do końcowego odcinka tej drogi we wsi Gnojno.
Pan Mieczysław Kopczyński złożył wniosek o modernizację drogi Bobrowniki – Bobrownickie Pole (asfalt lub tłuczeń kamienny).
Pan Sławomir Kraziński stwierdził, że wszyscy mają rację i zaproponował tę dyskusję odłożyć do sesji budżetowej.

5.9. Komendanta Policji Powiatowej w Lipnie o dofinansowanie Posterunku Policji
w Bobrownikach.
Pani Skarbnik przypomniała, że w bieżącym roku Gmina dofinansowała zakup 150 l paliwa dla Posterunku Policji w Bobrownikach.
Pan Sławomir Kraziński zaproponował przekazanie pisma do rozpatrzenia Komisji budżetowej.


5.10. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrownikach i Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie o zwiększenie godzin na logopedię.

Pani Jolanta Parzniewska poinformowała, że chodzi tu o dobro dziecka a jest coraz więcej dzieci wymagających pomocy logopedy. Szkoła będzie zadowolona z każdego zwiększenia liczby godzin.
Pani Barbara Prylińska zapytała czy dotyczy to dzieci we wszystkich szkołach na terenie Gminy.
Pani Jolanta Parzniewska odpowiedziała, że w szkole w Gnojnie nie ma logopedii. Jest to decyzja Pani dyrektor ponieważ żadne dziecko nie ma orzeczenia z poradni.
W szkole w Rachcinie są 3 godziny logopedii.
Pan Odo Pawletta zapytał jaka kwota wchodzi tu w grę.
Pani Anna Ciesielska odpowiedziała, że w chwili obecnej jest 10 godzin tzn. ½ etatu. Trudno określić kwotę ponieważ wszystko zależy od tego kto będzie prowadził zajęcia (nauczyciel mianowany, dyplomowany itp.).
Zaproponowała, aby ewentualne zmiany wprowadzić od nowego roku ponieważ w tym roku nie ma już środków.
Pan Sławomir Kraziński postawił wniosek aby od nowego roku dołożyć 5 godzin na logopedię – ¾ etatu (10 godz. w chwili obecnej + 5 godzin dodatkowych od nowego roku). Innych wniosków nie było.
- za przyjęciem wniosku głosowało – 13 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymało się – 2 radnych
Wniosek został przyjęty większością głosów.
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2005 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Pan Odo Pawletta zapytał dlaczego wzrosły wynagrodzenia w GOPS.
Pan Paweł Grudowski wyjaśnił, że faktycznie wynagrodzenia nie wzrosły. Zwiększenie ma związek z tym, że do chwili obecnej 2% od kwoty na świadczenia rodzinne było przeznaczone na wynagrodzenia pracownika natomiast obecnie jest 3% (przy 2% środków na wynagrodzenia nie wystarczało).
Innych pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
- za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych.
Uchwała Nr XX/108/05 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2006.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały z podaniem stawek dotychczasowych oraz ministerialnych.
Pani Barbara Prylińska zaproponowała, aby wszystkie podatki podnieść o 5% ponieważ od 2 lat podatki nie były podwyższane a aby prowadzić inwestycje to trzeba również szukać dochodów. Zapytała o ile wzrósłby na przykład podatek od budynków lub części budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że byłoby to 4 tys. zł. rocznie więcej.
Pan Sławomir Kraziński zapytał czy i jakie zmiany nastąpiły w podatku od gazociągu.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że w bieżącym roku wpływy z podatku od gazociągu zmniejszyły się o 72tys. zł. Nastąpiła zmiana deklaracji podatkowej – nie ma podatku od światłowodu.
Pan Marian Gajewski postawił wniosek aby nie podwyższać podatku – pozostawić w dotychczasowej wysokości.
- za przyjęciem wniosku – głosowało 10 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymało się – 5 radnych
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie uchwały przyjmując stawki podatku w wysokości dotychczasowej.
- za przyjęciem uchwały – głosowało 10 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymało się - 5 radnych
Uchwała Nr XX/109/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2006 została podjęta większością głosów i stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2006.

Pan Sławomir Kraziński zwrócił uwagę, że należy obniżyć cenę żyta ponieważ kwintal żyta w chwili obecnej kosztuje około 25 – 30zł podczas, gdy w poprzednich latach cena żyta dochodziła do 50zł.
Pan Marian Gajewski postawił wniosek, aby cenę żyta do naliczania podatku rolnego obniżyć do 25zł.
Pan Longin Pietrusiński aby cenę żyta obniżyć do 26zł.
Pani Kazimiera Zwolińska zaproponowała pozostawienie ceny ministerialnej tzn. 27,88zł.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował w pierwszej kolejności przegłosowanie wniosku Pana Mariana Gajewskiego.
- za przyjęciem wniosku głosowało – 8 radnych
- przeciw – 5 radnych
- wstrzymał się – 1 radny
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Wniosek został przyjęty większością głosów .
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania powyższej uchwały przyjmując cenę żyta w wysokości 25 zł.
- za przyjęciem uchwały głosowało – 8 radnych
- przeciw – 5 radnych
- wstrzymał się – 1 radny
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XX/110/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2006 została podjęta większością głosów i stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2006.

Pan Sławomir Kraziński zapytał na jakiej podstawie odbywa się naliczanie podatku leśnego. Lasy do 40 lat były zwolnione z podatku leśnego. Zaproponował pozostawienie stawki podatku w dotychczasowej wysokości.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że są wypisy geodezyjne i na tej podstawie naliczane są podatki.
Pan Odo Pawletta zwrócił uwagę, że przy uchwałach podatkowych powinny być podane wpływy z tych podatków.
Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie uchwały (średnia cena skupu drewna – 50zł).
- za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych
- przeciw – 1 radny
- wstrzymało się – 0 radnych
Uchwała Nr XX/111/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2006 została podjęta większością głosów o stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokołu.Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2006.

Pan Sławomir Kraziński zaproponował pozostawienie podatku w dotychczasowej wysokości tzn. 20 zł. od jednego psa.
Innych uwag do projektu uchwały nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania powyższej uchwały.
- za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 1 radny
Uchwała Nr XX/112/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2006 została podjęta większością głosów i stanowi zał. Nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2006.

Sekretarz Pan Paweł Grudowski przedstawił projekt uchwały.
Pan Sławomir Kraziński zaproponował pozostawienie stawek w dotychczasowej wysokości.
Pan Jan Suski zaproponował obniżenie stawek podatku od środków transportowych, aby ściągnąć osoby, które chciałyby zarejestrować samochody w naszej gminie.
Pan Odo Pawletta odpowiedział, że nie ma to sensu ponieważ samochody trzeba rejestrować w miejscu stałego zamieszkania.
Innych wniosków do projektu uchwały nie było.
W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie treści uchwały przyjmując stawki obowiązujące w bieżącym roku.
- za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 1 radny
Uchwała Nr XX/113/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych w 2006 roku na terenie Gminy Bobrowniki została podjęta większością głosów i stanowi zał. Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Pani Anna Ciesielska przedstawiła projekt uchwały. Wyjaśniła, że gmina otrzymała dodatkowe środki na wypłatę stypendium i istnieje możliwość wyrównania wysokości wypłaconego już stypendium do 112 zł na każde uprawnione dziecko, ale musi zostać podjęta uchwała ponieważ w poprzedniej uchwale był zapis umożliwiający wypłatę w wysokości uzależnionej od wielkości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy (było to 44,60zł).
Pan Sławomir Kraziński zwrócił uwagę, że przy dyskusji nad regulaminem była mowa, że nie będą potrzebne rachunki.
Pani Anna Ciesielska odpowiedziała, że otrzymała interpretację z ministerstwa, która mówi, że stypendia tylko w sporadycznych przypadkach mogą być wypłacane w formie gotówkowej, pozostałe w formie rzeczowej – po przedstawieniu rachunków. Istnieje również możliwość przyznania jednorazowego zasiłku do kwoty 280zł. w wypadkach losowych, może tu być również brana pod uwagę przewlekła choroba członka rodziny – po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.
Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
- za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych
Uchwała Nr XX/114/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/102/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym została podjęta jednogłośnie i stanowi zał. Nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości we wsi Rachcin.

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały.
Pan Sławomir Kraziński zapytał na ile została wyceniona przedmiotowa nieruchomość.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że na 6 250zł.
Innych pytań do projektu uchwały nie było.
- za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych
Uchwała Nr XX/115/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi zał. Nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Przedstawienie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy .

14.1. Pani Jolanta Parzniewska przedstawiła wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty.....w dniu 29.11.2005r.
Wnioski w zasadzie zostały już przyjęte przez Radę Gminy . Zwiększono wymiar godzin pracy dla nauczyciela logopedy natomiast drugi wniosek tj. Zagospodarowanie tereny wokół szkoły podstawowej – ma być rozpatrywany na Sesji w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok.

14. 2. Pan Paweł Majewski przedstawił wnioski z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia.......
Jeden z wniosków – do wykonania przez Kierownika GOPS natomiast dwa następne będą rozpatrywane przy uchwalaniu budżetu Gminy na 2006 rok.

14.3. Pan Jan Suski przedstawił protokoł Komisji z dnia 22.11.2005r. Jeden z wniosków dotyczył zakwestionowania celowości przynależności do Związku Gmin Wiejskich.
Pan Sławomir Kraziński stwierdził, że Związek ten niewiele daje Gminie.
Zaproponował, aby na następną Sesję sprawdzić jakie są możliwości wystąpienia ze Związku (Statut – uchwała).
Pani Jolanta Parzniewska zaproponowała aby ze Związku nie występować.

Ad. 15
Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie.
Sprawozdanie stanowi zał. Nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 16
Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

Sekretarz Gminy Pan Paweł Grudowski przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
Informacja stanowi zał. Nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Wolne wnioski i zapytania.

Pani Jolanta Parzniewska poinformowała radnych, że Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Bobrownikach w wysokości 90 tys.zł. Zapytała czy istnieje możliwość zakupu przez Gminę urządzenia do pomiaru gruntów przez rolników.
Pani Anna Ciesielska poinformowała, że w najbliższym czasie zostanie z dyrektorem szkoły ustalony wykaz zakupów i zostanie ogłoszony przetarg w formie zapytania o cenę na zakup wyposażenia.
Pan Sławomir Kraziński poinformował, że Izba Rolnicza posiada przyrząd do pomiaru gruntów. Wykonuje usługi dla rolników – koszt pomiaru 5zł od 1ha.

Ad. 18
Zakończenie obrad.

Zakończenie obrad – godzina 14,40.
Na tym protokoł zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Parol
Protokołował:
E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 866
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl