Strategie i Programy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

UCHWAŁA Nr XVIII/128/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz na podstawie...

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA Nr XVIII/129/2013 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia ,.Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014". Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca...

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

UCHWAŁA Nr XIV/100/2013 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia ,.Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013". Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr...

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobrowniki na lata 2011-2016

Załącznik do uchwały Nr IV/26/ 2011 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 18 marca 2011r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobrowniki na lata 2011-2016 Wstęp Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie...

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akloholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Realizowanych na terenie Gminy Bobrowniki na rok 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII REALIZOWANY NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI NA ROK 2011. Gmina na mocy ustawy z dnia 26.10.1982r ( Dz.U. z 2007 roku , Nr 70,poz. 473 z późniejszymi zmianami) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu...