Strategie i Programy (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

UCHWAŁA Nr XIV/100/2013 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia ,.Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013". Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr...