Strategie i Programy (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XIX/118/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 marca 2009roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Bobrowniki na lata 2009-2017

U C H W A Ł A Nr XIX/118/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie : zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Bobrowniki na lata 2009 – 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm[1].) Rada Gminy uchwala,...

Uchwała Nr/106/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

UCHWAŁA Nr/106 /2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2008 rok w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. Na podstawie art. 4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi...

Uchwała Nr XVII/107/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie Bobrowniki na lata 2009-2013

UCHWAŁA Nr XVII/107/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie Bobrowniki na lata 2009-2013 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,...