Gospodarka komunalna

Uchwała Nr XVIII/112/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009r.w sprawie: wysokości stawek opłat za wodę i odprowadzanie scieków

 

U C H W A Ł A  Nr XVIII/112/2009

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 stycznia  2009 r.

 

w sprawie:  wysokości stawek opłat za wodę i odprowadzenie             

                     ścieków.

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r,   Nr 142, poz.1591, zm:  Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,           poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,              Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458) oraz art. 4, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43,  zm: Dz. U. Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668,  z 2002r. Nr 113, poz. 984,  z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, z 2008r.   Nr  223, poz. 1458) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje :

 

 

   § 1. Ustala się cenę w wysokości 1,80 zł. za 1m³ wody pobranej z gminnej sieci wodociągowej (w tym podatek VAT).

   § 2. Ustala się opłatę za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych  i dowożone w wysokości 3,00 zł. za 1 m³ (w tym podatek VAT).

 

   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

   § 4. Traci moc uchwała Nr III/16/2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia  16 stycznia 2007 roku.

 

   § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 roku i podlega ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       Marian Gajewski

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.01.2009r.
Dokument wytworzony przez: Referat ds. komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M. Majda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2009 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1511
10 lutego 2009 10:42 Małgorzata Grudowska - Zmiana treści dokumnetu.
10 lutego 2009 10:42 Małgorzata Grudowska - Zmiana treści dokumnetu.
10 lutego 2009 10:41 Małgorzata Grudowska - Zmiana treści dokumnetu.