Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XVIII/112/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009r.w sprawie: wysokości stawek opłat za wodę i odprowadzanie scieków

U C H W A Ł A Nr XVIII/112/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za wodę i odprowadzenie ścieków. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr...

Wykaz mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2007r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2007 roku Lp. Wyszczególnienie Wartość na 31.12.2002r. Przychód W 2003r. Rozchód W 2003r. Wartość w dniu podjęcia uchwały Sposób zagospodarowania Dochód w 2008 roku w zł. Klasyfikacja budżetowa 1. Działka Nr...