Protokoły z Sesji Rady

P R O T O K Ó Ł Nr 25 z XXV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 sierpnia 2017 roku

P R O T O K Ó Ł  Nr 25

z XXV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Miejsce obrad – sala konferencyjna UG Bobrowniki ul. Nieszawska 10.

Rozpoczęcie Sesji Hymnem Polski – godzina 10:00.

Obrady XXV Sesji Rady Gminy Bobrowniki otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Gradkiewicz.

Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 14 radnych.

Nieobecny, usprawiedliwiony: radny Pan Dariusz Kołaczyński

Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

W Sesji uczestniczyli sołtysi – lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.

W Sesji uczestniczyli również: Wójt Gminy Bobrowniki - Pan Jarosław Jacek Poliwko, Skarbnik Gminy – Pan Paweł Grudowski, kierownik GZO - Pani Beata Domagalska,  dyrektor Szkoły Podstawowej  w Bobrownikach – Pani Ewa Makowska, dyrektor Przedszkola Pani Iwona Adamska.

Ad. 2

Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady Gminy zaproponował kandydaturę Pani Kamili Sztuczka

Uwag do powyższej kandydatury nie było.

Sekretarzem obrad  14 głosami (jednogłośnie) wybrana została Pani Kamila Sztuczka.                        W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są propozycje zmiany porządku obrad (zał. Nr 3 do niniejszego protokołu). Propozycji zmian nie było.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Bobrowniki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na zadanie w zakresie poprawy taboru Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego                 w Lipnie.

8. Informacja z realizacji budżetu Gminy Bobrowniki w I półroczu 2017 roku.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego.

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

12. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zakończenie obrad.

Pan Wójt poinformował, że odbył się konkurs na dyrektora przedszkola, który wygrała Pani Iwona Adamska. Wręczył Pani dyrektor akt nadania - powierzenia stanowiska na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2022 r.

Pani Iwona Adamska podziękowała Wójtowi za dotychczasową współpracę, za wsparcie. Podziękowała również wszystkim współpracownikom. Zapewniła, że będzie dążyła, aby dzieci były jak najlepiej przygotowane do dalszej nauki.

Ad. 3  

Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania (protokoł znajduje się do wglądu, codziennie w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 21 i jest udostępniony na stronie bip.ugbobrowniki.pl).

Pytań i uwag do protokołu nie było.

- za przyjęciem protokołu głosowało – 14 radnych.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Protokoł Nr 24 z XXIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

 Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

Pani Wioletta Kopczyńska przedstawiła pisma:

4.1. Starosty Lipnowskiego w sprawie dofinansowania zakupu dwóch autobusów dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Przewodniczący Rady Gminy postawił wniosek, aby powyższe pismo rozpatrzyć                     w punkcie 7 porządku obrad.

- za przyjęciem wniosku głosowało - 14 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

4.2. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wypełnienia obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Pan Wójt poinformował, że w przypadku naszej Gminy sprawa dotyczy zmiany nazwy dwóch ulic: Świerczewskiego i I Armii Wojska Polskiego. Projekty uchwał w powyższej sprawie znajdują się w porządku obrad dzisiejszej sesji.

4.3. Pani Janiny Klejster i Pana Andrzeja Smolińskiego w sprawie przydziału mieszkania socjalnego.

Pan Wójt poinformował, że Gmina nie dysponuje wolnymi lokalami komunalnymi. Lokal po Panu Bednarczyk należałoby wyremontować i wygospodarować tam pomieszczenie na potrzeby administracji przedszkola (gabinet dyrektora lub pomieszczenie dla dietetyczki). Lokal, w razie potrzeby mógłby również służyć jako lokal zastępczy w przypadku konieczności zabezpieczenia takiego lokalu po wystąpieniu nawałnic lub innych anomalii pogodowych.

Przewodniczący Rady Gminy postawił wniosek, aby zainteresowanym udzielić pisemnej odpowiedzi, że Gmina nie dysponuje wolnymi lokalami socjalnymi.

- za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 14 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

4.4. Apel Wójta Gminy Kęsowo o udzielenie pomocy rzeczowej lub finansowej mieszkańcom gminy poszkodowanym w wyniku nawałnicy, jaka przeszła przez gminę              w dniu 11 sierpnia br.

Pan Wójt poprosił sołtysów o rozwieszenie apelu na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Ad. 5

Przyjęcie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Bobrowniki.

5.1. Pani Marzena Stańczak-Kaźmierska przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29.08.2017 r. Komisja nie stawiała wniosków.

- za przyjęciem do wiadomości protokołu komisji głosowało 14 radnych. Protokół znajduje się w teczce Komisji.

5.2. Pani Małgorzata Piórecka – poinformowała, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty… Protokoł z posiedzenia Komisji zostanie przedstawiony na następnej Sesji Rady Gminy.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały.

Poprosił o wprowadzenie, do przesłanego projektu uchwały dwóch zmian w dochodach. Wpłynęły dwa pisma od Wojewody zwiększające dotacje  o 756 zł. na USC i 35 tys. zł. na fundusz sołecki – 26 % a było 30% (dotacja zmniejszyła się o 4 %). Zmniejszyło się również dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz na stanowisko 500+ - było 2% jest 1,5%.

Dochody po wprowadzeniu powyższych zmian opiewają na kwotę 14 954 515,16 zł. natomiast wydatki na kwotę 15 133 779,73 zł.

Proponowane zmiany dotyczą w dochodach:

- zdjęcie kwot dochodów i wydatków na termomodernizację ponieważ wnioski będą rozpatrywane w okolicach listopada, więc w tym roku nie ma szans aby przeprowadzić przetargi;

- około 3 tys. zł. - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek,

- około 12 tys. zł. zwrot z ZUS nieprawidłowo odprowadzonych składek od wynagrodzeń,

- zwiększenie o 1 tys. zł. – wpływy z  otrzymanych spadków, zapisów i darowizn,

- 4950 zł. – wpływy z darowizn na promocję (dożynki, Dzień Bobrownik itp.), razem                 w roku bieżącym jest to kwota 25 tys. zł.

- 5 tys. zł. odszkodowanie dla Pani Wawrzonkowskiej od stowarzyszenia SALUTARIS (usuwanie skutków klęsk żywiołowych),

- 1 tys. zł. – zwiększenie wpływów z tytułu opłaty targowej,

- 200 zł. – zwiększenie środków na usługi opiekuńcze,

- około 12 tys. zł. – dofinansowanie utylizacji azbestu z WFOŚiGW, 5 tys. zł. wkład własny mieszkańców (30%);

- zmniejszenie o 63 tys. zł. środków – dotacja na siłownie zewnętrzne, ponieważ takie wnioski będą rozpatrywane dopiero w 2019 r.;

Siłownie planujemy wykonać w br. z własnych środków a o środki z LGD będziemy ubiegać się na inne inwestycje we właściwym czasie.

Wydatki:

Pieniądze nie wykorzystane na termomodernizację przeznaczamy na komunalkę: na wodociągi, zakup materiałów – 15 tys. zł., zakup energii – 7 tys. zł., zakup usług pozostałych 5 tys., 500 zł. – na Izby Rolnicze.

- 10 tys. zł. – na dofinansowanie zakupu autobusu dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie, w ramach współpracy ze Starostwem (chodniki, drogi), będą 2 kursy autobusu do Rachcina. Poinformował, że wstępnie planowane było dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł., ale w związku z tym, że inne gminy przeznaczyły na dofinansowanie zdecydowanie wyższe kwoty, poprosił radnych o dofinansowanie powyższych zakupów             w kwocie 10 tys. zł. Poinformował również, że gmina na tym dofinansowaniu nie straci ponieważ Starostwo Powiatowe w zamian wykonuje na terenie gminy chodniki                             i inwestycje drogowe;

- zmniejszenie o 1650 zł. na urzędzie gminy – zakup usług pozostałych,

- zwiększenie o 10 tys. zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,                        w związku z zatrudnieniem w ciągu roku około 62 osób w ramach robót publicznych,                    interwencyjnych i staży;

- zwiększenie o 5 tys. zł. na świadczenie społeczne – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odszkodowanie),

- zwiększenie o 15 tys. i 10 tys. środków na usługi i remonty w szkole podstawowej,

- zmniejszenie o 7 085 zł. dotacji na Szkole Podstawowej w Rachcinie i zwiększenie                   o 30 tys. zł. na punkt przedszkolny w Rachcinie,

- zwiększenie o 14 tys. zł. na ochronę zdrowia (z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych);

- zwiększenie o 17 tys. wynagrodzenie dla firmy usuwającej azbest;

- zmniejszamy o 75 tys. zł. środki na siłownie zewnętrzne i zabezpieczamy z własnych środków 25 tys. zł.: na zakup 7 elementów siłowni na plac przy rzece Gryzce i 5 tys. zł. na założenie monitoringu;

Inne drobne przesunięcia w celu dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

- za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych

Uchwała Nr XXV/162/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 sierpnia 2017 roku              w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na zadanie w zakresie poprawy taboru Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było (wyjaśnienia przy projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy).

- za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/163/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 sierpnia 2017 roku              w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na zadanie              w zakresie poprawy taboru Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie została podjęta jednogłośnie

Ad. 8

Informacja z realizacji budżetu Gminy Bobrowniki w I półroczu 2017 roku.

Pan Wójt przedstawił informację – Zał. Nr 4 do niniejszego protokółu.

Poinformował, że w I półroczu uzyskaliśmy dochody na kwotę 7 498 842,20 zł., co stanowi 49,4 planu rocznego; wydatki wyniosły 7 165 625,21 zł., co stanowi 46,64 zł.  planu rocznego. W I półroczu Gmina zanotowała nadwyżkę w wysokości 327 889,36 zł., przy planowanym deficycie rocznym 179 264,57 zł. Gmina po stronie rozchodów spłaciła raty kredytów w kwocie 235 305,66 zł. Nowych kredytów nie zaciągano. Suma środków                z rozliczeń międzyokresowych do dyspozycji w 2017 roku wyniosła 1 171 867,90 zł.

Zadłużenie budżetu na koniec I półrocza 2017 roku wyniosło 3 227 588,69 zł. (w czasie obecnej kadencji spłacono ponad 1 mln. zadłużenia);

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- około 70 tys. zł. – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lipnie na budowę chodników przy drogach powiatowych w sołectwach Bobrowniki, Stary Bógpomóż, Gnojno                            i Polichnowo (chodniki w trakcie budowy);

- w I półroczu 2017 roku wykonano modernizację ulic na osiedlu Podzamcze                                w Bobrownikach – 3 ulice (dokończono ul. Basztową, Rycerską oraz wykonano ul. Wł. Łokietka. Łącznie wydano 167 913,40 zł. – do zapłacenia pozostało około 50 tys. zł.);

- ulepszenie dróg gminnych – zakupiono z funduszu sołeckiego gruz betonowy za kwotę 30 434,72 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2 półroczu;

- montowany jest monitoring na Placu Wolności – planowane zakończenie – wrzesień br.;

- trwa budowa wiatrołapu przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach, zamontowano również automatyczne drzwi. Trwa remont pomieszczeń w szkole;

- opracowana została dokumentacja na budowę PSZOK – 20 tys. zł.;

- zagospodarowano teren przy rzece Grysce – prace zostały wykonane częściowo.                     W I półroczu kosztów nie poniesiono, tu również planowane jest założenie monitoringu;

- planowana jest budowa placu zabaw w Gnojnie, częściowo z funduszu sołeckiego, częściowo ze środków budżetu gminy;

- planowana jest budowa świetlicy wiejskiej w Bobrownikach – wydatkowano 20 tys. zł. na dokumentację. Roboty budowlane rozpoczną się po pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych na ten cel;

- budowa siłowni zewnętrznej – jest propozycja zakupienia elementów siłowni ze środków własnych, a środki z LGD pozyskać na inne inwestycje po ich uruchomieniu przez Urząd Marszałkowski;

- budowa kanalizacji w Bobrownikach – Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie, który został zaopiniowany pozytywnie. Byliśmy na 19 miejscu na 98 złożonych wniosków, jednak Gmina nie otrzyma dofinansowania ze środków PROW na lata 2014 - 2020 ponieważ w latach poprzednich Gmina została wpisana na listę aglomeracji tj. teren             o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, co zostało potwierdzone                                w październiku 2014 roku (takie pismo znajduje się u Marszałka), a ten program nie dotyczy aglomeracji. Zaliczenie miejscowości Bobrowniki do aglomeracji nastąpiło na skutek podania przed 2014 rokiem nieprawdziwych informacji do Urzędu Marszałkowskiego.

Odczytał pismo Marszałka – załącznik Nr 5 do protokołu.

W tej sytuacji planujemy zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu  i ewentualnie              w przyszłym roku rozpoczęcie budowy  kanalizacji; Jest również w kontakcie z Panią Marszałek, która zadeklarowała pomoc w sytuacji, kiedy po przetargach zostaną niewykorzystane środki na to działanie.

- z funduszu sołeckiego wykonane zostało zadaszenie dla kibiców  przy boisku sportowym w Bobrownikach;

- zlecone zostało wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Polichnowo – Gnojno;

Ponadto pracownicy robót publicznych rozebrali budynek przy gimnazjum tzw: „anglik”. Teren zostanie uporządkowany pod budowę boiska. Wykonano remonty                                      w pomieszczeniach urzędu gminy: u skarbnika, w USC, w GZO. Odbyły się dożynki parafialno-gminne. W tym miejscu Pan Wójt podziękował wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie dożynek.

Zakupiono kosę spalinową, kosiarkę, 2 komplety bram z furtką dla przedszkola, pompę na wyposażenie hydroforni 12 tys. zł., nagłośnienie do sali konferencyjnej, umundurowanie dla OSP Bobrowniki i Rachcin, zamontowano lampy na ul. Lipowej i we wsi Rachcinek.

Skarbnik Gminy przedstawił opinię RIO o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. – Uchwała Nr 4/I/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2017 roku. Opinia jest pozytywna. Opinia stanowi Zał. Nr 6 do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego.

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nakazuje zmienić nazwy. W Gminie Bobrowniki dotyczy to ulicy I Armii Wojska Polskiego i ulicy Świerczewskiego. Odbyły się spotkania konsultacyjne                 z mieszkańcami tych ulic, na których podjęto decyzje o zmianie ul. I Armii Wojska Polskiego na „Wojska Polskiego” i nazwy ulicy Świerczewskiego na „Chabrowa” .

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

- za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/164/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 sierpnia 2017 roku                                    w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego na „Wojska Polskiego” została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego.

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

- za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych

Uchwała Nr XXV/165/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 sierpnia 2017 roku                                    w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego na „Chabrowa” została podjęta jednogłośnie

Ad. 11

Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

Pan Wójt poinformował, że w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 26.05.2017 r.  między innymi w dniu:

- 31.05.2017 r. – uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami ul. I Armii Wojska Polskiego     w sprawie zmiany nazwy tej ulicy;

- 02.06.2017 r. – uczestniczył w obchodach Dnia Matki i Dnia Ojca w Przedszkolu Samorządowym;

- 04.06.2017 r. – odbyła się Piknik rodzinny - Sołtysiada gminna w szkole podstawowej;

- 05.06.2017 r. – spotkanie ze Starostą Powiatu Aleksandrowskiego i Burmistrzem Miasta Nieszawa w sprawie organizacji rajdu rowerowego;

- 07.06.2017 r. – uczestniczył w forum samorządowym w Toruniu;

- 08.06.2017 r. – piknik rodzinny w Rachcinie;

- 09.06.2017 r. – spotkanie z przedstawicielami firmy szkoleniowej ZENIT z Włocławka

- 13.06.2017 r. – spotkanie z dyrektorem Urzędu Pracy w Lipnie w sprawie zatrudnienia kolejnych 10 pracowników;

- 19.06.2017 r. – spotkanie z paniami z kół kobiet w sprawie organizacji Sołtysiady;

- 20.06.2017 r. – spotkanie z Panem Nawrotek – w sprawie konserwacji rzeki Gryzki;

- 21.06.2017 r. – spotkanie konserwatorem Zabytów we Włocławku w sprawie budowy wiatrołapu przy wejściu do budynku urzędu gminy oraz w sprawie zabytku, jakim jest zamek;

- 21.06.2017 r. – podpisanie protokołu z kontroli ZUS – zwrot nadpłaconych składek                     w wysokości 12 ty. zł.;

- 22.06.2017 r. – podpisanie umowy z WFOŚiGW w Toruniu na utylizację azbestu;

- 23.06.2017 r. – udział w zakończeniu roku szkolnego w szkole podstawowej                               w Bobrownikach natomiast Pan Przewodniczący Rady Gminy z Panią kierownik GZO                   w Gimnazjum w Bobrownikach następnie z Panem Przewodniczącym w szkole podstawowej w Rachcinie;

- 25.06.2017 r. – odbył się odpust w Gnojnie;

- 27.06.2017 r. – ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej i OSP z całego powiatu – akcja powódź;

- 28.06.2017 r. – spotkania u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwestii pomocy finansowej dotyczącej zamku;

- 29.06.2017 r. – spotkanie z dyrektorami jednostek w sprawie remontów placówek oświatowych w okresie wakacji;

- 01.07.2017 r. – obchody Dnia Bobrownik;

- 04.07.2017 r. – przekazanie placu budowy firmie na budowę wiatrołapu przy szkole podstawowej;

- 06.07.2017 r. – kontrola NIK – Orlik;

- 10.07.2017 r. – spotkanie w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie zamiany działek (przy wysypisku, na działkę przy ul. Włocławskiej w Bobrownikach);

- 11.07.2017 r. – wizytacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie ewentualnej pomocy finansowej na wykonanie ekspertyz na zamku;

- 14.07.2017 r. – spotkanie z rodzicami i dziećmi urodzonymi w I półroczu br.;

- 15.07.2017 r. – udział w spotkaniu w Łochocinie;

- 25.07.2017 r. – spotkanie z sołtysami w sprawie organizacji Dożynek;

- 30.07.2017 r. – odbyły się gminne zawody strażackie w Bobrownikach – OSP Bobrowniki i Rachcin;

- 07.07.2017 r. – spotkanie z Zastępcą Komendanta Policji w sprawie odbioru dowodów osobistych;

- 08.08.2017 r. – spotkanie z projektantem PSZOK;

- 19.08.2017 r. – odbyły się Dożynki Parafialno-Gminne. Podziękował wszystkim za wkład włożony w przygotowanie tej uroczystości.

- 24.08.2017 r. – spotkanie z przedstawicielem firmy Wernika w sprawie wstawienia automatów do szkół (napoje, słodycze) – wydzierżawiamy powierzchnię i w zamian firma wstawi darmowy automat do wody dla pracowników;

- 26.08.2017 r. – Dożynki Powiatowe w Tłuchowie. Wieniec dożynkowy z sołectwa  Rachcin zajął  II miejsce w kategorii wieńców nowoczesnych;

- 27.08.2017 r. – dożynki w Gminie Fabianki;

- 29.08.2017 r. – odbyło się posiedzenie komisji Rewizyjnej;

- 30.08.2017 r. – spotkanie ze Starostą Lipnowskim.

 

 

 

Ad. 12

Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

W związku z urlopem Sekretarza informacja zostanie przedstawiona na kolejnej Sesji Rady Gminy.

Ad. 13

Wolne wnioski i zapytania.

1.      Pani Barbara Ośmiałowska – postawiła wniosek o wycięcie akacji przy drodze – trasa autobusu szkolnego.

Pan Wójt  odpowiedział, że dokonano objazdu dróg gminnych z kierowcami autobusów szkolnych i zostaną podjęte działania zmierzające do doprowadzenia dróg do należytego stanu.

2.      Pan Marian Gajewski zapytał o termin zakończenia prac przy Placu Zabaw we wsi Gnojno oraz o przeniesienie lampy

Pan Wójt odpowiedział, że prace przy placu zabaw zostaną zakończone w najbliższym czasie – po zakończeniu remontu w szkole podstawowej a lampa zostanie przeniesiona.

3.      Pani Iwona Adamska wnioskowała o remont mieszkania w budynku przedszkola (po Panu Bednarczyk).

Pan Wójt odpowiedział, że remont zostanie wykonany.

4.      Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wyłączanie telefonów na czas Sesji.

Ad. 14

Zakończenie obrad – godz. 11:30.

 

 

 

Protokołował:

E. Jankowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.08.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2017 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 309
27 września 2017 13:23 Karol Kostrzewski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)