Protokoły z Sesji Rady

P R O T O K Ó Ł Nr 24 z XXIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 roku

P R O T O K Ó Ł  Nr 24

z XXIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 roku

Miejsce obrad – sala konferencyjna UG Bobrowniki ul. Nieszawska 10.

Rozpoczęcie Sesji Hymnem Polski – godzina 10:00.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Gradkiewicz. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum.                                                         Na Sesji obecnych 14 radnych z tym, że radna Pani Wioletta Kopczyńska spóźniła się 40 min.

Nieobecny, usprawiedliwiony: radny Pan Krzysztof Kostrzewski

Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

W Sesji uczestniczyli sołtysi – lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.

W Sesji uczestniczyli również: Wójt Gminy Bobrowniki - Pan Jarosław Jacek Poliwko, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kryński, Skarbnik Gminy – Pan Paweł Grudowski, kierownik GZO - Pani Beata Domagalska, kierownik GOPS – Pani Lilla Lorenc, dyrektor Gimnazjum                    w Bobrownikach - Pan Andrzej Wycichowski, dyrektor Szkoły Podstawowej                                   w Bobrownikach – Pani Ewa Makowska.

Ad. 2

Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady Gminy zaproponował kandydaturę Pana Czesława Suskiego.

Uwag do powyższej kandydatury nie było.

Sekretarzem obrad  13 głosami (jednogłośnie) wybrany został Pan Czesław Suski.                        W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są propozycje zmiany porządku obrad (zał. Nr 3 do niniejszego protokołu). Propozycji zmian nie było.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2025.

7. Przyjęcie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Bobrowniki.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz absolutorium za 2016 rok.

a) przedstawienie przez Wójta Gminy Bobrowniki sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok i opinii RIO                          o przedłożonym sprawozdaniu,

b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej, która wyraża swoje stanowisko po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2016 rok,

- sprawozdaniem finansowym,

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym sprawozdaniu                  i informacjach,

- informacją o stanie mienia Gminy Bobrowniki,

c) wystąpienie przez Komisję Rewizyjną z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki za 2016 rok,

d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy Bobrowniki,

e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki za 2016 rok, w tym przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu za 2016 rok,  stałych Komisji Rady Gminy.

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2016 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych                           i wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

10. Przyjęcie apelu i oświadczenia Rady Gminy Bobrowniki w sprawie zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/76/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki.

12. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

13. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zakończenie obrad.

Ad. 3  

Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania (protokoł znajduje się do wglądu, codziennie w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 21 i jest udostępniony na stronie bip.ugbobrowniki.pl).

Pytań i uwag do protokołu nie było.

- za przyjęciem protokołu głosowało – 13 radnych.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Protokoł Nr 23 z XXIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

 Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

Pism brak.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że dochody opiewają na kwotę 15 173 550,04 zł. i wzrastają o 594 492,75 zł.; wydatki 15 352 814,61 zł. i jest propozycja aby zwiększyć wydatki o 879 155,26 zł.

Na dochody składają się między innymi:

- 434 202,36 zł. – 80% dofinansowania do termomodernizacji (jest już kosztorys),

- 2 400,00 zł. – darowizny, od sponsorów na Zieloną Szkołę,

- 3768,00 zł. – przesunięcia między paragrafami,

- 44 000,00 zł. – dofinansowanie do budowy świetlicy,

- 2 000,00 zł. – środki z WFOŚiGW w Toruniu na nagrody w konkursie ekologicznym, o które występowała kierownik GZO,

Wydatki:

- 699 048,06 zł. – termomodernizacja budynków urzędu gminy i przedszkola samorządowego w Bobrownikach,

- 31 tys. zł. - zwiększenie środków na budowę wiatrołapu w szkole podstawowej,

- 785 505 zł. – budowa świetlicy (wartość kosztorysowa)

Wprowadzamy dotacje i darowizny oraz inne drobne przesunięcia pomiędzy paragrafami                  w celu dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb.

Planujemy utworzyć krótkoterminowy deficyt w celu przeprowadzenia przetargów na powyższe inwestycje, a po przetargach kwoty na pewno się zmniejszę. 

Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było.

- za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych. W głosowaniu brało udział – 13 radnych.

Uchwała Nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 roku                        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała znajduje się w teczce uchwał oraz u Skarbnika.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2025.

Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały.

Pan Wójt poinformował, że zmiany uchwały są konsekwencją zmian dokonanych                            w budżecie gminy.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

- za podjęciem uchwały głosowało - 13 radnych. W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXIV/157/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 roku                        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2025 została podjęta jednogłośnie. Uchwała znajduje się w teczce uchwał oraz u Skarbnika.

Ad. 7

Przyjęcie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Bobrowniki.

7.1. Pani Małgorzata Piórecka – przedstawiła protokoł z posiedzenia Komisji Oświaty…              z dnia 25.04.2017 roku i z dnia 11.05.2017 r.

7.2. Pan Jarosław Bojarski przedstawił protokoł z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budżetu        i Finansów z dnia 18.05.2017 r.

7.3. Pan Mariusz Gołębiewski przedstawił protokoł z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia… 16.05.2017 r.

7.4. Pani Marzena Stańczak-Kaźmierska przedstawiła protokoł z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10.05.2017 r.

- za przyjęciem, do wiadomości powyższych protokołów głosowało – 13 radnych.                           W głosowaniu brało udział – 13 radnych.

Ad. 8

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz absolutorium za 2016 rok.

a) przedstawienie przez Wójta Gminy Bobrowniki sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok i opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu,

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie (załącznik Nr 4 do protokołu). Poinformował, że dochody budżetu gminy opiewały na kwotę 13 109 203,85 zł., i stanowiły 96,33% planu rocznego; wydatki 12 895 780,68 zł., i stanowiły 97,85% planu rocznego. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że planowaliśmy w 2016 roku sprzedaż mienia komunalnego – działek rolnych.  W trakcie realizacji jest sprzedaż mieszkań komunalnych,                a także przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na innych nieruchomościach (wyceny działek), więc dochody z tego tytułu będą realizowane w latach następnych.

Wypracowaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości  213 423,17 zł. W budżecie pozostały środki z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 310 244,73 zł. Łącznie daje to kwotę 1 523 667,90 zł. Gmina po stronie rozchodów spłaciła raty kredytów i pożyczek w kwocie 351 800,00 zł. Do tej pory Rada Gminy nie zaciągała nowych kredytów, w 2015 roku została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 101 000,00 zł. na budowę wodociągu we wsi Białe Błota, której 25% podlega umorzeniu. Odzyskaliśmy VAT, w tej kwocie były również wynagrodzenia naszych pracowników i koszty zakupu paliwa, otrzymaliśmy refundację wynagrodzeń z PUP. We wrześniu Gmina wystąpi o umorzenie 25% pożyczki.

Zadłużenie budżetu na koniec 2016 roku wyniosło 3 462 894,35 zł., co stanowi 26,42% zadłużenia budżetu w stosunku do dochodów. Na koniec 2014 roku było to ponad 35%.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2016 r.:

- rachunek główny - 725 093,69 zł,

- lokata bankowa – 500 000,00 zł., (przedłużona do m-ca października).

W zakresie inwestycji Gmina w 2016 roku między innymi, zrealizowała:

1.      26 500 zł. – przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika przy drogach powiatowych, w sołectwach Stary Bógpomóż i Polichnowo.

2.      Modernizacja ul. Podgórnej w Bobrownikach II etap – 700 m – 141 899,49 zł. zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 61 750,00 zł.

3.      Modernizacja ul. Basztowej i Rycerskiej w Bobrownikach 99 378,35 zł.

4.      Przebudowa drogi gminnej we wsi Bobrownickie Pole – 163 457,86 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 96 580,00 zł.

5.      Dofinansowano zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie – 10 000,00 zł.

6.      Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach – 32 999,63 zł.

7.      Zakup autobusu VOLVO, do przewozu dzieci – 93 000,00 zł.

8.      Zakup elementów placu zabaw w Gnojnie z funduszu sołeckiego – 4 tys. zł.

9.      Zakup równiarki – 5tys. zł.

10.  Zakup elementów placu zabaw w Rachcinie 6 000,00 zł. (fundusz sołecki).

11.  Zakup samochodu na potrzeby konserwatora – Toyota RAV4 – 14 500 zł.

12.  Zakup terminala mobilnego do odczytu i rozliczeń wody i ścieków                                          z oprogramowaniem  - 12 tys. zł.

13.  Zakup piłkochwytów na boisko do piłki nożnej we wsi Stare Rybitwy – 5 188,14 zł. (fundusz sołecki).

Ponadto został pobudowany parking przy Gimnazjum w Bobrownikach – około 12 tys. zł., parking w Gnojnie (część z funduszu sołeckiego, część ze środków budżetu gminy), zamontowano lampy w Bobrownikach  na ul. Wyzwolenia, ul. Broniewskiego,                              ul. Kujawskiej, w Rachcinie, Polichnowie – 50 tys. zł.; wykonano remont w budynku urzędu gminy – 40 tys. zł., zakupiono nowe meble, kserokopiarki dla szkoły podstawowej i urzędu gminy i przedszkola; wykonano remont w pomieszczenia GZO i GOPS (500+), wykonano remont garażu OSP Bobrowniki (elewacja zewnętrzna)  – 18 tys. zł.; pobudowano parking przy gminie (dla pracowników); wykonano remont poboczy przy drodze gminnej Polichnowo – Stary Bógpomóż; wykonano coroczne remonty w szkołach, przedszkolu i w szkole                       w Rachcinie, zakupiliśmy pompę do wody (rezerwową) – 9 tys. zł.; rozbudowano monitoring przy gminie, zakupiono kosze, ławki, kwietniki; wykonano remonty autobusów szkolnych; został zrealizowany plan gospodarki niskoemisyjnej – 24 tys. zł. i plan rewitalizacji – 60 tys. zł. z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego; dodatkowo zakupiono, poza funduszem sołeckim kamień na drogi gminne za kwotę 100 tys. zł. Zorganizowaliśmy Sołtysiadę powiatową, dożynki gminne, uroczystości 3 – Maja, 11 Listopada, Dzień Edukacji i coroczną wigilię gminną. W 2015 roku zatrudniliśmy 50 osób w ramach robót publicznych                              i interwencyjnych z Urzędu Pracy. Uregulowany został stan prawny ul. Podgórnej (wykupiono część gruntów).

Pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania nie było. 

b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej, która wyraża swoje stanowisko po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2016 rok,

- sprawozdaniem finansowym,

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym sprawozdaniu                  i informacjach,

- informacją o stanie mienia Gminy Bobrowniki,

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika o przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Bobrowniki.

Skarbnik Gminy przedstawił informację o stanie mienia Gminy Bobrowniki.

Poinformował, że wartość mienia na 31.12.2015 r. wynosiła – 13 093 927,19 zł. natomiast na 31.12.2016 r. – 13 105 115,33 zł. W roku 2016 wzrosły dochody  z czynszów i dzierżaw, nie wystąpiły dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, wpływały raty ze sprzedaży mieszkań i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zwiększenie wartości nieruchomości dotyczą zagospodarowania już posiadanych działek.

Dochód w 2016 roku wyniósł ogółem 343 499,64 zł.

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.

Informacja „Wykaz mienia komunalnego” stanowi załącznik do sprawozdania.

 

Następnie  przedstawił opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok – Uchwała Nr 1/S/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej                       w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2017 roku. Opinia jest pozytywna. Opinia stanowi Zał. Nr 5 do niniejszego protokołu.

Pani Marzena Stańczak – Kaźmierska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Bobrowniki za 2016 rok. Opinia stanowi Zał. Nr 6 do niniejszego protokołu.

c) wystąpienie przez Komisję Rewizyjną z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki za 2016 rok,

Pani Marzena Stańczak – Kaźmierska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki za 2016 rok – Uchwała – wniosek Komisji stanowi Zał. Nr 7 do niniejszego protokołu.

 

d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy Bobrowniki,

Skarbnik Gminy odczytał opinię o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok – opinia jest pozytywna.

Uchwała Nr 6/Kr/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej                w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2017 roku stanowi zał. Nr 8 do niniejszego protokołu.

 

e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki za 2016 rok, w tym przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu za 2016 rok,  stałych Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy                o opinie dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

1.      Pani Małgorzata Piórecka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego:

 „Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2016 rok”.

2.      Pan Jarosław Bojarski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu                           i Finansów:

„Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2016 rok”.

3.      Pan Mariusz Gołębiewski – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska :

„Komisja pozytywnie, bez uwag opiniuje wykonanie budżetu za 2016 rok”.

4.      Pani Marzena Stańczak-Kaźmierska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

przedstawiła Uchwałę komisji z dnia 10 maja 2017 roku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki za 2016 rok.

Innych uwag i wniosków do przedstawionego przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2016 rok nie było.

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2016 rok,

Pani Wioletta Kopczyńska przedstawiła projekt uchwały.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

- za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych. W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXIV/158/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 roku                       w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                              z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2016 rok została podjęta jednogłośnie                        i stanowi Zał. Nr 9 do niniejszego protokołu.

 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki za 2016 rok.

Pani Wioletta Kopczyńska przedstawiła projekt uchwały.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

- za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych. W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 roku                      w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki za 2016 rok została podjęta jednogłośnie  i stanowi Zał. Nr 10 do niniejszego protokołu.

Pan Wójt podziękował radnym za udzielenie absolutorium za 2016 rok. Podziękował również radnym za owocną współpracę dzięki, której można było uzyskać pozytywne wyniki w realizacji budżetu za 2016 rok.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że powyższy projekt został uzgodniony z nadzorem wojewody.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

- za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych. W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 roku                        w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umówzostała podjęta jednogłośnie. Uchwała znajduje się w teczce uchwał oraz w Referacie komunalnym u Pani A. Szulikowskiej.

Ad. 10

Przyjęcie apelu i oświadczenia Rady Gminy Bobrowniki w sprawie zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

Pani Wioletta Kopczyńska przedstawiła projekt apelu.

Pytań i uwag do projektu Apelu nie było.

Za przyjęciem Apelu głosowało – 14 radnych.

Apel został przyjęty jednogłośnie. Apel stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/76/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki.

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

- za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych.

Uchwała Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 roku                        w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/76/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki została podjęta jednogłośnie. Uchwała znajduje się w teczce uchwał.

Ad. 12

Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie. Poinformował, że w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 25.04.2017 roku, między innymi w dniu:

- 27.04.2017 r. – spotkanie w Kuratorium Oświaty,

- 03.05.2017 r. – udział w obchodach święta 3 – Maja. Podziękował wszystkim za udział                 w  obchodach Święta.

- 04.05.2017 r. – spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Dobrzejewice,

- 05.05.2017 r. – udział w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka,

- 06.05.2017 r. – udział w gminnych obchodach Dnia Strażaka w Bobrownikach,

- 07.05.2017 r. – Turniej piłki siatkowej, z okazji Konstytucji 3 – Maja,

- 08.05.2017 r. – podpisanie umowy z PRD Lipno na budowę drogi we wsi Rachcin,

- 08.05.2017 r. – spotkanie z dyrektorem Zarządu Melioracji w sprawie zagospodarowania terenu przy rzece Grysce,

- 10.05.2017 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej,

- 11.05.2017 r. – posiedzenie Komisji Oświaty,

- 11.05.2017 r. – odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym w Lipnie dotycząca przejęcia przez Gminę terenów rekreacyjnych przy ruinach zamku w Bobrownikach – postanowienie uprawomocni się dnia 01.06.2017 r.,

- 12.05.2017 r. – spotkanie z Panem Łukaszem Kaniewskim z ośrodka w Górznie w sprawie nieodpłatnego pobytu dzieci w tym ośrodku,

- 15.05.2017 r. – Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

- 16.05.2017 r. – posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia,

- 16.05.2017 r. – zebranie wiejskie w sołectwie Gnojno w sprawie zmiany wniosku na Fundusz sołecki,

- 18.05.2017 r. – obchody Dnia patrona szkoły podstawowej,

-  18.05.2017 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów,

- 22.05.2017 r. – spotkanie z dyrektorem ZDP w Lipnie w sprawie budowy chodników                        i bieżącej naprawie dróg powiatowych,

- 23.05.2017 r. – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Lipnie w sprawie ZIT,

- 24.05.2017 r. – spotkanie w Tłuchowie w sprawie budowy drogi wojewódzkiej Lipno – Płock,

- 25.05.2017 r. – spotkanie z rodzicami dzieci z sołectwa Rachcin w sprawie skierowania dzieci do oddziałów zerowych i szkoły podstawowej w Bobrownikach,

W dniu 25.05.2017 r. odbyło się również spotkanie z Komendantem OSP w Bobrownikach              i w Rachcinie: OSP w Bobrownikach otrzyma na zakup mundurów i obuwia 3 500 zł., natomiast OSP Rachcin – 2 tys. zł.

Została podpisana umowa z firmą na wykonanie monitoringu na Placu Wolności                             w Bobrownikach – koszt około 38 tys. zł.

Po wykonaniu prac przez Zarząd Melioracji na rzece Grysce, rozpoczniemy prace związane zagospodarowaniem tego terenu – siłownia zewnętrzna.

Poinformował również, że Zespół Sportowy „Wiślanin” awansował do klasy „A”. Jest to sukces i promocja Gminy, ale łączy się to ze zwiększeniem kosztów.

Ad. 13

Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

Sekretarz Gminy przedstawił informację:

13.1. Wniosek Pana Sławomira Sztuczka o skierowanie do Koła Łowieckiego „Orzeł” pisma o podanie informacji o osobie, która jest wyznaczona do szacowania strat w uprawach wyrządzonych przez zwierzynę leśną.

Pismo zostało wysłane – czekamy na odpowiedź.

13.2. Wniosek Pana Zbigniewa Sztuczka  o remont drogi betonowej we wsi Rybitwy            w kierunku kurników.

Odbyły się dwa spotkania z firmami. Są dwa wstępne kosztorysy – koszt około 25 tys. zł.

 

 

Ponadto Pan Sekretarz poinformował, że są już projekty tablic informacyjnych:                           ul. Broniewskiego i Ruiny zamku, zaprezentował te tablice.

Ad. 14

Wolne wnioski i zapytania.

14.1. Pan Marcin Kaźmirski postawił wniosek o przełożenie odcinka chodnika na              ul. Lipnowskiej od Pana Bonowicza oraz zaprosił wszystkich na spotkanie                                           z przedstawicielami Klubu JiM we Włocławku poświęcone dzieciom i dorosłym z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, które odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2017 roku o godzinie 17:00 w remizie OSP w Bobrownikach.

14.2. Pan Wójt zaprosił w imieniu swoim i Pani Dyrektor, wszystkich na organizowany                  w dniu 4 czerwca o godz. 15:00 Dzień Dziecka połączony z Sołtysiadą Gminną. Impreza odbędzie się w Szkole Podstawowej  w Bobrownikach.

Ad. 15

Zakończenie obrad – godz. 11:30.

 

 

 

 

Protokołował:

E. Jankowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.05.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2017 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 376
06 czerwca 2017 12:01 Karol Kostrzewski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)