Protokoły z Sesji Rady

Protokół Nr 23 z XXIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 roku

P R O T O K O Ł  Nr 23

 

z XXIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 roku

 

Miejsce obrad – sala konferencyjna UG Bobrowniki ul. Nieszawska 10.

 

Rozpoczęcie Sesji Hymnem Polski – godzina 9:00.

 

Obrady XXIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Gradkiewicz. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum.                                                         Na Sesji obecnych 12 radnych.

 

Nieobecni, usprawiedliwieni: radny Pan Mariusz Gołębiewski, radny Pan Janusz Sztukai radna Pani Marta Zimecka-Winnicka.

 

Rada może podejmować prawomocne uchwały.

 

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W Sesji uczestniczyli sołtysi – lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.

 

W Sesji uczestniczyli również: Wójt Gminy Bobrowniki - Pan Jarosław Jacek Poliwko, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kryński, Skarbnik Gminy – Pan Paweł Grudowski, kierownik GZO - Pani Beata Domagalska, kierownik GOPS – Pani Lilla Lorenc, dyrektor Gimnazjumw Bobrownikach - Pan Andrzej Wycichowski, dyrektor Szkoły Podstawowejw Bobrownikach – Pani Ewa Makowska.

 

Ad. 2

 

Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady Gminy zaproponował kandydaturę Pani Marzeny Stańczak-Kaźmierskiej.

 

Uwag do powyższej kandydatury nie było.

 

Sekretarzem obrad  12 głosami (jednogłośnie) wybrana została Pani Marzena Stańczak-Kaźmierska.

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są propozycje zmiany porządku obrad (zał. Nr 3 do niniejszego protokołu). Propozycji zmian nie było.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 

2.      Wybór sekretarza obrad.

 

3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 

4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                     i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.

 

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023 (projekt Programu umieszczony jest na stronie Gminy www.ugbobrowniki.pl w zakładce REWITALIZACJA→ spotkaniez przedsiębiorcami zwieńczeniem paneli obywatelskich).

 

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2015 – 2020.

 

9.      Coroczne przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (Informacja jest udostępniona na stronie Gminy www.ugbobrowniki.pl w zakładce AKTUALNOŚCI).

 

10.  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 

11.  Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 

12.  Wolne wnioski i zapytania.

 

13.  Zakończenie obrad.

 

Ad. 3

 

Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania (protokół znajduje się do wglądu, codziennie w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 21 i jest udostępniony na stronie bip.ugbobrowniki.pl).

 

Pytań i uwag do protokołu nie było.

 

- za przyjęciem protokołu głosowało – 12 radnych.

 

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Protokół Nr 22 z XXII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 marca 2017 roku został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4

 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 

Pism brak.

 

Ad. 5

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że dochody budżetu gminy opiewają na kwotę 14 579 494,29 zł., wydatki na kwotę 14 474 096,35 zł. Dochody i wydatki wzrastają o 68 761,03 zł.

 

Zmiany w dochodach to między innymi:

 

- 1676,03 zł. zwiększenie dotacji na USC

 

- 1369 zł. zwiększenie – wpłaty darowizn za wynajem autobusu,

 

- 42 000 zł. zwiększenie – egzekucja należności podatkowych wraz z odsetkami od firmy PERN, za 2017 rok podatek już wpływa na bieżąco;

 

- 1045 zł. – opłaty za zajęcie pasa drogowego,

 

- 33 452 zł. – zwiększenie dotacji na GOPS,

 

- 13 tys. zł. – zmniejszenie dotacji na dożywianie uczniów,

 

- 2219 zł. – odszkodowanie z ubezpieczenia za stłuczkę szyby przy ciągniku.

 

Wydatki:

 

- 43 087 zł. zmniejszenie – wydatki inwestycyjne po przetargu, na asfalt – droga w Rachcinie, oraz kamień na drogi gminne o okło 5 tys. zł.;

 

- 39 tys. zł. zabezpieczenie środków na założenie monitoringu na Placu Wolności                               w Bobrownikach,

 

- 7 tys. zł. – zmniejszenie na odsetkach od kredytów,

 

- 2 tys. zł. zmniejszenie środków ze świadczeń socjalnych,

 

- zwiększenie na GOPS zgodnie z otrzymaną dotacją,

 

- 13 tys. zł. zmniejszamy na dożywianie dzieci;

 

- 30 tys. zł. zwiększenie na zagospodarowanie terenu przy rzece Grysce,

 

- 20 tys. zł. – na wykonanie projektu budowlanego na budowę świetlicy przy szkole podstawowej.

 

Inne drobne przesunięcia w celu dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb.

 

Pytań i uwag do przedstawionego projektu zmian w budżecie nie było.

 

- za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych. W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Uchwała Nr XXIII/152/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 roku                     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. została podjęta jednogłośnie. Uchwała znajduje się w teczce uchwał i u Skarbnika.

 

Ad. 6

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                     i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.

 

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że taryfy są ustalane na 1 rok i dlatego zachodzi potrzeba podjęcia tej uchwały. Stawki za pobór wody i odprowadzenie ścieków nie zmieniają się.

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

 

- za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych. W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Uchwała Nr XXIII/153/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 roku                   w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki została podjęta jednogłośnie. Uchwała znajduje się w teczce uchwał i w referacie komunalnym u Pani Anny Szulikowskiej..

 

Ad. 7

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023 (projekt Programu umieszczony jest na stronie Gminy www.ugbobrowniki.pl w zakładce REWITALIZACJA→ spotkanie z przedsiębiorcami zwieńczeniem paneli obywatelskich).

 

Pa Wójt przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że odbył się cykl spotkań: na zebraniach sołeckich, z klubem sportowym, z Kołami Kobiet, z przedsiębiorcami.

 

Przyjęcie tego programu umożliwi zarówno gminie jak i przedsiębiorcom ubieganie sięo dofinansowanie projektów ze środków unijnych.

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

 

- za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych. W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Uchwała Nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023została podjęta jednogłośnie. Uchwała znajduje się w teczce uchwał i u Pana Karola Kostrzewskiego.

 

Ad. 8

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata               2015 – 2020.

 

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały.

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

 

- za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych. W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Uchwała Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2015 – 2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała znajduje się w teczce uchwał i u Pana Karola Kostrzewskiego.

 

Ad. 9

 

Coroczne przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (Informacja jest udostępniona na stronie Gminy www.ugbobrowniki.pl w zakładce AKTUALNOŚCI).

 

Pani Lilla Lorenc – kierownik GOPS poinformowała, że dane zawarte w powyższej ocenie są niezbędne do planowania budżetu GOPS i są przedstawianie Radzie Gminy w formie informacji.

 

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.

 

- za przyjęciem informacji do wiadomości głosowało 12 radnych.

 

Ad. 10

 

Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie. Poinformował, że w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 23.03.2017 roku, między innymi w dniu:

 

- 24.03.2017 r. – uczestniczył w spotkaniu z zawodnikami z Klubu „Wiślanin”, również w ramach konsultacji projektu planu rewitalizacji,

 

- 27.03.2017 r. – spotkanie z przedstawicielem firmy ATUT, między innymi w sprawie organizacji Dnia Bobrownik,

 

- 28.03.2017 r. – spotkanie z projektantami w sprawie zagospodarowania terenu przy rzece Grysce,

 

- 30.03.2017 r. – podpisanie umowy z zespołem sportowym „Wiślanin” na dofinansowanie na 2017 rok – 20 tys. zł. Zespół osiąga bardzo dobre wyniki w rozgrywkach. Zlecone zostało wykonanie zadaszenia na boisku.

 

- 30.03.2017 r. – udział w Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 

- 31.03.2017 r.  – spotkanie z przedsiębiorcami w ramach konsultacji programu rewitalizacji,

 

- 08.04.2017 r. – GZO – Konkurs „Dzieci mają głos”, w którym uczestniczyły dzieci z terenu powiatu lipnowskiego – konkurs recytatorsko - wokalny,

 

- 13.04.2017 r. – spotkanie z dyrektorem Urzędu Pracy w sprawie zatrudnienia od 1 maja kolejnych 25 osób w ramach robót publicznych na 7 miesięcy,

 

- 19.04.2017 r. – spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli                           w sprawie zaopiniowania organizacji przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum na kolejny rok.

 

Następnie zaprosił wszystkich, na organizowane przez Urząd Gminy i Radę Gminy Bobrowniki obchody Święta – 3 – Maja – udział we mszy świętej o godzinie 15:00, po mszy występ dzieci ze szkoły podstawowej, złożenie kwiatów na pomniku poległych z okresu II wojny światowej a następnie obiad w gimnazjum.

 

Poinformował, że po raz kolejny została przedłużona, na kolejne 3 miesiące lokata na kwotę 500 tys. zł. – zysk gminy z tytułu odsetek od lokaty 5360 zł., wyremontowany został kolejny pokój w budynku UG - USC, jesteśmy po przetargu na kamień na remont dróg gminnych – zamówienie na 2,5 tys. ton kamienia, przetarg na asfalt – droga w Rachcinie – 116 tys. zł.

 

Poinformował również, że została zmniejszona dotacja z urzędu wojewódzkiego – zwrot środków z funduszu sołeckiego o 3%, zmniejszone dofinansowanie kosztów usuwania azbestu ze 100 do 70%, zmniejszono również dotację na zadanie zlecone – asystent rodzinny.

 

Ad. 11

 

Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 

Sekretarz Gminy poinformował o realizacji wniosków z ostatnie Sesji Rady Gminy:

 

11.1 Przewodniczącego Rady Gminy o przyspieszenie remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Bobrowniki (ubytki w asfalcie) – remonty wstrzymane z uwagi na złą pogodę.

 

11.2. Pani Janiny Kostrzewskiej o remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzustowa - wykonano.

 

11.3. Pani Marty Zimeckiej-Winnickiej – o bieżącą naprawę ul. Podgórnejw Bobrownikach - wykonano.

 

11.4 Pana Sławomira Sztuczka o naprawę zjazdu z drogi gminnej Bógpomóż – Polichnowo we wsi Polichnowo - wykonano.

 

Pani Janina Kostrzewska- podziękowała operatorowi koparki za dokładne wyremontowanie drogi we wsi Brzustowa

 

Ad. 12

 

Wolne wnioski i zapytania.

 

12.1. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęły życzenia świąteczne dla  radnych od: dyrektora szkoły podstawowej, dyrektora gimnazjum, od Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Rachcin, od Pani Reginy Łojek, od Koła Pszczelarzy w Bobrownikach.

 

12.2. Pan Sławomir Sztuczka poprosił o skierowanie do Koła Łowieckiego „Orzeł” pisma o podanie informacji o osobie, która jest wyznaczona do szacowania strat w uprawach wyrządzonych przez zwierzynę leśną.

 

12.3. Pan Marian Gajewski poprosił o informację w sprawie dofinansowania budowy kanalizacji, w związku z informacją prasową.

 

Pan Wójt odpowiedział, że były ustalenia Konwentu Wójtów, aby gminy nie składały wniosków o dofinansowanie inwestycji większych niż 700 tys. zł. Kosztorys na budowę kanalizacji w Bobrownikach opiewa na 3 mln. 200 tys. zł. i nasza gmina wyłamała się z powyższych ustaleń Konwentu, podobnie zachowało się 50 z 90 gmin. Wnioskujemy o dofinansowanie 67% kosztów inwestycji.

 

12.4. Pan Zbigniew Sztuczka – postawił wniosek o remont drogi betonowej we wsi Rybitwy w kierunku kurników.

 

Pa Wójt odpowiedział, że odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcą – właścicielem kurników.

 

Sekretarz Gminy poinformował, że były uzgodnienia aby płyty betonowe przekazać przedsiębiorcy w zamian za kostkę betonową, ale do tej pory przedsiębiorca nie zgłosił się w urzędzie celem dokonania uzgodnień w tym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na tej drodze nie było płyt betonowych, była to droga betonowa – lana i można ją tylko zgruzować.

 

Ad. 13

 

Zakończenie obrad – godz. 9:35.

 


Protokołował:

 

E. Jankowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.04.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 313
22 maja 2017 14:59 Karol Kostrzewski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)