Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ankieta do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki - wstęp do wyznaczenia obszarów zdegradowanych

Szanowni Państwo, Załączoną niżej ankietę przygotowano na potrzeby opracownaia gminnego Programu Rewitalizacji, w którym należy wskazać obszar zdegradowany obejmujący nie więcej niż 20 % powierzchni Gminy i zamieszkany przez nie więcej niż 30 % mieszkańców Gminy. Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, którą...

Informacja o zebraniach wiejskich stanowiących panele obywatelskie na potrzeby tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-30 września br. odbedą się zebrania wiejskie stanowiące panele obywatelskie w ramach przygotowań do napisania Gminnego Programu Rewitalizacji. Informacje dotyczące zebrań w poszczególnych sołectwach:

Ostrzeżenie - silne opady deszczu (01.08.2016 r.)

OSTRZEŻENIE Nr 42 Zjawisko: Intensywne opady deszczu

Zmiana organizacji ruchu w Bobrownikach zaplanowana na niedzielę 31 lipca br.

Uprzejmie informujemy, że w związku z festynem organizowanym przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, który odbędzie się na Placu Wolności w Bobrownikach nastąpi zmiana organizacji ruchu. Szczegóły podano w załączonym pliku.

Ostrzeżenie nr 39: burze z gradem

OSTRZEŻENIE Nr 39 Zjawisko:

Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady trzody chlewnej na terenie gospodarstwa zlokalizowanego na działce o nr ewid. 112, obręb Bobrownickie Pole

Bobrowniki, dnia 25.07.2016 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śrpodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) informuję o rozpoczęciu procedury...

Wkrótce rozpocznie pracę gminna komisja ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - susza 2016

Informuję, że na wniosek Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko Wojewoda Kujawsko - Pomorski Zarządzeniem nr 272/2016 z dnia 05 lipca 2016 r. powołał Gminną komisję ds. oszacowania zakresu i wysokości sszkód, doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - susza 2016, w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych...