Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ostrzeżenie - silne opady deszczu (01.08.2016 r.)

OSTRZEŻENIE Nr 42 Zjawisko: Intensywne opady deszczu

Zmiana organizacji ruchu w Bobrownikach zaplanowana na niedzielę 31 lipca br.

Uprzejmie informujemy, że w związku z festynem organizowanym przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, który odbędzie się na Placu Wolności w Bobrownikach nastąpi zmiana organizacji ruchu. Szczegóły podano w załączonym pliku.

Ostrzeżenie nr 39: burze z gradem

OSTRZEŻENIE Nr 39 Zjawisko:

Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady trzody chlewnej na terenie gospodarstwa zlokalizowanego na działce o nr ewid. 112, obręb Bobrownickie Pole

Bobrowniki, dnia 25.07.2016 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śrpodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) informuję o rozpoczęciu procedury...

Wkrótce rozpocznie pracę gminna komisja ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - susza 2016

Informuję, że na wniosek Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko Wojewoda Kujawsko - Pomorski Zarządzeniem nr 272/2016 z dnia 05 lipca 2016 r. powołał Gminną komisję ds. oszacowania zakresu i wysokości sszkód, doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - susza 2016, w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych...

Drugi termin odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy do produkcji rolniczej

Przypominamy, że każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów...

Okresowa emerytura rolnicza

Okresowa emerytura rolnicza Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie,...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Bobrownickie Pole - Etap I"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Bobrownickie Pole - Etap I"

Rok Wisły 2017 - zapowiedź

Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą 2017 – Rokiem Rzeki Wisły. W ten sposób polscy parlamentarzyści po raz pierwszy uhonorowali przepływającą przez środek naszego kraju rzekę - tak samo jak dotychczas honorowano bohaterów narodowych czy znaczące wydarzenia. Zdaniem fundacji Rok Rzeki Wisły, która reprezentuje...