Urząd Gminy Bobrowniki

Referaty

Referat organizacyjny

Do zadań Referatu Organizacyjnego w zakresie obsługi Rady i spraw samorządowych należy w szczególności:
1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2) publikacja uchwał Rady w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
3) przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,
4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,
5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji oraz posiedzeń Rady i jej Komisji,
6) protokołowanie sesji,
7) obsługa organizacyjna oraz kancelaryjno-techniczna Komisji Rady,
8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
9) prowadzenie ewidencji wniosków poszczególnych Komisji,
10) udostępnianie do wglądu protokołów z posiedzeń organów Gminy (Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej),
11) prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych radnych,
12) przygotowanie od strony kancelaryjno-biurowej zebrań sołeckich,
13) protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych prze Wójta i Sekretarza Gminy,
14) współpraca w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do organów samorządu terytorialnego (Sejmik Samorządowy, Powiat, Rada Gminy i Wójt), wyborów samorządu mieszkańców, referendów i konsultacji społecznych oraz wyborów do Izb Rolniczych,
15) przygotowywanie wyborów ławników do sądu rejonowego,
16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Do zadań Referatu Organizacyjnego w zakresie obsługi sekretariatu należy w szczególności:
1) obsługa sekretariatu Urzędu,
2) organizowanie przyjęć interesantów w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w tym: w ramach skarg i wniosków, listów i interwencji wpływających do Urzędu,
3) rejestracja korespondencji, w tym także rejestru przychodzących i wysyłanych faksów,
4) udostępnianie informacji o stanie załatwienia sprawy w Urzędzie,
5) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
6) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz czuwanie nad terminowością ich załatwienia,
7) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,
8) rozdzielanie korespondencji i jej wysyłanie,
9) prenumerata czasopism,
10) wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcją reprezentacyjną Urzędu i Wójta,
11) zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, ich kasowanie oraz prowadzenie rejestru pieczęci,
12) zakup i gospodarowanie środkami czystości na potrzeby Urzędu,
13) utrzymanie w należytym stanie (aktualizacja informacji) tablic informacyjnych,
14) nadzór nad monitorowaniem budynku Urzędu oraz centralą telefoniczną Urzędu i aparatami abonenckimi stacjonarnymi i komórkowymi w Urzędzie (rozlicznie kosztów),
15) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe
i kancelaryjne,
16) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
17) nadzór nad kserokopiarką i kserowanie dokumentów,
18) pomoc w przygotowywaniu wystaw i wydarzeń kulturalnych,
19) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Stanowiska:

Edwarda Jankowska

Inspektor ds. obsługi Rady i spraw samorządowych

Katarzyna Mamrzyńska

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Malwina Skierska

Pomoc Administracyjna

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3352
12 czerwca 2018 14:35 Dawid Prykowski - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. obsługi Rady i spraw samorządowych.
12 czerwca 2018 14:35 Dawid Prykowski - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu.
12 czerwca 2018 14:34 Dawid Prykowski - Dodanie stanowiska: Pomoc Administracyjna.
Realizacja: IDcom-web.pl