Urząd Gminy Bobrowniki

Referaty

Referat finansowy

Do zakresu zadań Skarbnika należy wykonywanie budżetu Gminy i organizowanie gospodarki finansowej Gminy, w szczególności:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i nadzór nad księgowością budżetu,
2) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
3) opracowywanie projektów budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz innych uchwał Rady i zarządzeń Wójta związanych z gospodarką finansową,
4) opracowywanie planów finansowych Urzędu,
5) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi,
6) opracowywanie instrukcji wewnętrznych i prowadzenie nadzoru w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
7) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kasą Urzędu,
8) nadzór nad sprawozdawczością budżetową i finansową Gminy,
9) nadzór i kontrola wykonania budżetu Gminy,
10) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu Gminy,
11) kontrola gospodarki finansowej jednostek podległych Gminie,
12) rozliczanie i kontrola dotacji udzielonych z budżetu Gminy,
13) pełnienie funkcji Kierownika Referatu Finansowego, w tym wykonywanie funkcji bezpośredniego przełożonego wobec jego pracowników,
14) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających
z poleceń lub upoważnień Wójta.

Do zadań Referatu Finansowego w zakresie księgowości należy w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Gminy,
3) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
4) rozliczanie inwentaryzacji,
5) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
6) opracowywanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej i finansowej Urzędu (jednostkowej),
7) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
8) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
9) ubezpieczenie mienia i osób,
10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Do zadań Referatu Finansowego w zakresie wymiaru podatków należy w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na podstawie danych otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego,
2) prowadzenie postępowań ustalających wymiar podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych,
3) naliczanie i ewidencjonowanie ulg i zwolnień podatkowych,
4) wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji podatkowej,
5) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
6) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych,
7) przygotowywanie prognoz dochodów podatkowych,
8) prowadzenie spraw, w tym sporządzanie sprawozdań, z zakresu Pomocy Publicznej de minimis w rolnictwie,
9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
3. Do zadań Referatu Finansowego w zakresie płac i windykacji podatków należy w szczególności:
1) księgowanie wpłat podatków i opłat lokalnych,
2) rozliczanie inkasentów z zebranych zobowiązań pieniężnych,
3) uzgadnianie zaksięgowanych wpłat,
4) wystawianie upomnień dłużnikom z tytułu zaległości w zobowiązaniach,
5) wystawianie tytułów wykonawczych,
6) prowadzenie postępowań umorzeniowych,
7) sporządzanie list płac i wynagrodzeń oraz prowadzenie wszelkich rozliczeń z tym związanych,
8) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
9) dokonywanie zmian po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie: wysokości wynagrodzeń, wypłat jednorazowych, naliczania potrąceń, zasiłków płatnych z ZUS,
10) sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
11) prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym,
12) rozlicznie i sporządzanie sprawozdań finansowych środków znajdujących się na rachunkach bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych,
13) kompletowanie i przechowywanie obowiązującej dokumentacji wypłat zasiłków i rozliczeń ZUS,
14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
4. Do zadań Referatu Finansowego w zakresie obsługi kasowej należy w szczególności:
1) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Biblioteki Gminnej oraz gminnych jednostek oświatowych,
2) przyjmowanie wpłat oraz wypłacanie należności,
3) sporządzanie raportów kasowych,
4) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
5) obsługa finansowo-księgowa środków pozyskanych z różnych źródeł,
6) obsługa finansowo-księgowa kredytów i pożyczek zaciąganych przez Gminę,
7) uzgadnianie i potwierdzanie sald gminy z kontrahentami,
8) nadzór nad realizacją wydatków z funduszu sołeckiego,
9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Stanowiska:

Zdjęcie osoby

Paweł Grudowski

Skarbnik Gminy

Maryla Murawska

Zastępca Skarbnika

Mirosława Kowalewska

Podinspektor ds. płac i windykacji podatków

Wioletta Jaromirska

podinspektor ds. wymiaru podatków

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3614
08 lutego 2017 12:38 Karol Kostrzewski - Dodanie stanowiska: podinspektor ds. wymiaru podatków.
08 lutego 2017 12:37 Karol Kostrzewski - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. obsługi kasowej.
08 lutego 2017 12:37 Karol Kostrzewski - Usunięcie stanowiska: Windykacja należności.
Realizacja: IDcom-web.pl