Urząd Gminy Bobrowniki

Referaty

Referat Komunalny

Do zadań Referatu Komunalnego w zakresie spraw finansowych wodno - kanalizacyjnych należy w szczególności:
1) ewidencja gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomości udostępnionych z gminnego zasobu,
2) zawieranie umów na budowę przyłączy wodociągowych oraz zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków,
3) wystawianie faktur VAT za pobór wody i odprowadzane ścieki,
4) aktualizacje stanu wodomierzy kontrahentów,
5) przypis zobowiązań za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
6) księgowanie wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
7) windykacja zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
8) zawieranie umów na wynajem i dzierżawę lokali i gruntów komunalnych,
9) wystawianie faktur VAT za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych,
10) księgowanie wpłat za czynsze i dzierżawę lokali komunalnych,
11) windykacja zaległości za czynsze i dzierżawę lokali komunalnych,
12) sporządzanie Deklaracji VAT-7 dla Urzędu Skarbowego,
13) sporządzanie zestawień wystawionych faktur,
14) prowadzenie rejestru faktur podlegających odliczeniu podatku VAT,
15) prowadzenie rejestru zakupu i kosztów,
16) prowadzenie rejestru sprzedaży,
17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Do zadań Referatu Komunalnego w zakresie spraw komunalnych należy w szczególności:
1) zarządzanie siecią dróg gminnych, w tym m. in.: wydawanie zezwoleń na zmianę organizacji ruchu oraz na zajęcie pasa drogowego,
2) planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych,
3) wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań komunikacyjnych na terenie gminy,
4) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zasobem lokali komunalnych, w tym spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych i dzierżawą gruntów,
5) opracowywanie programu usług komunalnych,
6) prowadzenie prac związanych z rozwojem urządzeń komunalnych (wysypisko śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną, przyłącza sieci wod. – kan., badanie wody na stacjach uzdatniania wody, nadzór techniczny nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, utrzymanie przystanków autobusowych),
7) prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej,
8) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
9) nadzór nad miejscami pamięci narodowej,
10) utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Gminy,
11) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,
12) nadzór nad targowiskami, w tym pobór opłaty targowej,
13) rozliczanie opłat od posiadanych psów,
14) przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywną,
15) współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
16) nadzór i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
17) organizacja techniczna imprez masowych na terenie Gminy,
18) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
3. Do zadań Referatu Komunalnego w zakresie spraw odpadów komunalnych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym m. in.: a) przyjmowanie deklaracji i oświadczeń,
b) naliczanie należności,
c) wystawianie upomnień,
d) księgowanie wpłat,
e) przygotowywanie zestawień należności,
f) sporządzanie sprawozdań,
2) prowadzenie archiwum zakładowego, w tym m. in.:
a) przyjmowanie dokumentacji do archiwum,
b) zakładanie kart inwentarzowych,
c) sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych,
d) porządkowanie dokumentacji,
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury, w tym prowadzenie rejestru obiektów zabytkowych,
4) prowadzenie działań w celu zabezpieczenia zabytków, współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
5) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym i twórcami ludowymi,
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
4. Do zadań Referatu Komunalnego w zakresie konserwacji wodno – kanalizacyjnych należy
w szczególności:
1) odbiór przyłączy wodociągowych,
2) codzienne spisywanie liczników na oczyszczalni ścieków i hydroforni,
3) obsługa oczyszczalni ścieków,
4) sprawowanie nadzoru nad urządzeniami wodno – kanalizacyjnymi,
5) nadzór nad obiektami i urządzeniami wodnymi w Gminie oraz prowadzenie wszystkich spraw związanych z ich eksploatacją i funkcjonowaniem,
6) eksploatacja i utrzymanie sieci wodociągowej i ujęć wodnych w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym,
7) eksploatacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
8) zgłaszanie na bieżąco niezbędnych wymian elementów, których stan techniczny budzi zastrzeżenia i odbiega od norm technicznych oraz potrzeb materiałowych do wykonywania napraw urządzeń i likwidacji awarii,
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Stanowiska:

Mirosław Majda

Inspektor ds. komunalnych

Małgorzata Rutkowska

Referent ds. odpadów komunalnych

Referent w referacie ds. komunalnych. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Bobrowniki. Windykacja zaległych należności (wystawianie wezwań, upomnień i tytułów wykonawczych).Promocja gminy, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w tej sprawie.

Anna Szulikowska

Podinspektor ds. finansowych wodno-kanalizacyjnych

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4241
04 września 2017 12:40 Karol Kostrzewski - Usunięcie stanowiska: Specjalista ds. finansowych wodno-kanalizacyjnych.
04 września 2017 12:40 Karol Kostrzewski - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. finansowych wodno-kanalizacyjnych.
28 grudnia 2015 12:40 Karol Kostrzewski - Dodanie stanowiska: Specjalista ds. finansowych wodno-kanalizacyjnych.
Realizacja: IDcom-web.pl