Urząd Gminy Bobrowniki

Referaty

Referat Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Spraw Gospodarczych

Do zadań Referatu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Spraw Gospodarczych w zakresie spraw gospodarki gruntami należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
2) prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
3) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym m. in.: wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia,
4) współpraca ze Starostem Powiatowym w związku ze sporządzaniem projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych,
5) kontrolowanie gospodarki łowieckiej i współdziałanie z zarządcą obwodów łowieckich
w zagospodarowaniu łowieckim obszarów Gminy,
6) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i melioracją w tym m. in.: prowadzenie statystyki rolnej, organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych i innych badań statystycznych w zakresie rolnictwa na terenie Gminy,
7) prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób roślin, zwalczaniem szkodników i chwastów,
8) prowadzenie spraw związanych ze szkodami w uprawach w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych,
9) opiniowanie prac geologicznych,
10) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopii,
11) prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy (zbywanie, nabywanie, wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie, sprawy związane z wieczystym użytkowaniem),
12) organizowanie przetargów dotyczących zbywania nieruchomości gruntowych,
13) prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub do oddania w użytkowanie wieczyste,
14) naliczanie należności za nieruchomości udostępnione z zasobu,
15) sporządzanie wniosków wieczysto-księgowych o wpisanie prawa własności, o sprostowanie wpisów w KW prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy,
16) składanie wniosków do Starostwa Powiatowego o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów w związku z nabywaniem lub podziałem nieruchomości,
17) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,
18) udział w czynnościach związanych z ustaleniem odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne,
19) uczestnictwo w czynnościach na gruncie prowadzonych przez uprawnionych geodetów,
20) nadzór nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach: kierowca ciągnika i operator koparki,
21) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Do zadań Referatu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Spraw Gospodarczych w zakresie spraw inwestycji, programów, projektów i promocji należy w szczególności:
1) przygotowywanie całokształtu procesu inwestycyjnego,
2) opracowywanie zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji,
3) nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji,
4) opracowywanie informacji na temat przebiegu inwestycji w zakresie rzeczowym
i finansowym,
5) opracowywanie informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy,
6) prowadzenie analizy możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych,
7) opracowywanie projektów i wniosków o dofinansowanie ze źródeł zagranicznych z zakresu zadań własnych Gminy,
8) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Gminie,
9) prowadzenie strony internetowej Urzędu, aktualizacja informacji i zbieranie informacji od innych pracowników Urzędu oraz ich publikacja (w tym zakresie współpraca z Sekretarzem Gminy),
10) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
11) współpraca z Kujawsko – Pomorską Siecią Informacyjną,
12) obsługa platformy e-puap,
13) obsługa poczty elektronicznej Urzędu,
14) bieżący nadzór nad działalnością wspólnot gruntowych,
15) realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w zakresie działalności pożytku publicznego,
16) koordynacja i nadzór nad sprzętem informatycznym, w tym: zlecanie napraw sprzętu komputerowego i modernizacji sieci teleinformatycznej, dokonywanie niezbędnych zakupów,
17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Stanowiska:

Leszek Poliwko

Inspektor ds. gospodarki gruntami

------------------------- -------------------------

Stanowisko ds. inwestycji, programów, projektów i promocji

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2015 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 1790
08 maja 2015 09:54 Karol Kostrzewski - Zmiana danych jednostki.
24 kwietnia 2015 13:07 Karol Kostrzewski - Usunięcie stanowiska: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
24 kwietnia 2015 13:07 Karol Kostrzewski - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. inwestycji, programów, projektów i promocji.
Realizacja: IDcom-web.pl