Stanowiska

Wójt

Informacje

Wójt - Jarosław Jacek Poliwko

WÓJT PRZYJMUJE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY WTOREK W URZĘDZIE GMINY BOBROWNIKI W GODZ. PRACY URZĘDU w tym dniu TJ. 7:15 - 16:00.

tel. 54 230 51 30

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3) realizacja budżetu Gminy i Urzędu,
4) wykonywanie uchwał Rady,
5) przedkładanie na posiedzeniach Rady sprawozdań z realizacji uchwał Rady,
6) udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
7) przedkładanie uchwał Rady Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
8) gospodarowanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie,
9) wykonywanie funkcji szefa obrony cywilnej,
10) wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową,
11) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
12) koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych,
13) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
14) sprawowanie nadzoru nad realizacją zaleceń organów kontroli,
15) upoważnianie Sekretarza, Skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej,
16) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu,
17) pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego Referatu Organizacyjnego, Samodzielnego stanowiska ds. Kadr i BHP oraz Asystentów,
18) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady.

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy

Informacje

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy - Tomasz Kryński

tel. 54 230 51 38

Do zakresu zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
w szczególności:
1) podejmowanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta,
2) pełnienie funkcji Kierownika Referatu Komunalnego i Referatu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Spraw Gospodarczych, w tym wykonywanie funkcji bezpośredniego przełożonego wobec jego pracowników,
3) przyjmowanie i załatwianie interesantów, w szczególności w sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu,
4) przygotowywanie i nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem mienia i remontami budynków stanowiących własność Gminy,
5) opracowywanie zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
6) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
7) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
8) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
9) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
10) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
11) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych,
12) rozdział korespondencji przychodzącej na poszczególne komórki organizacyjne,
13) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego,
14) wykonywanie zarządzeń Wójta,
15) wydawanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
16) sporządzanie testamentu allograficznego,
17) pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw wyborów,
18) pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
19) pełnienie funkcji koordynatora do spraw kontroli zarządczej,
20) nadzór merytoryczny nad materiałami zamieszczanymi na stronie internetowej Gminy,
21) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających
z poleceń lub upoważnień Wójta.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach

Skarbnik Gminy

Informacje

Skarbnik Gminy - Paweł Grudowski

tel. 54 230 51 39

Do zakresu zadań Skarbnika należy wykonywanie budżetu Gminy i organizowanie gospodarki finansowej Gminy, w szczególności:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i nadzór nad księgowością budżetu,
2) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
3) opracowywanie projektów budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz innych uchwał Rady i zarządzeń Wójta związanych z gospodarką finansową,
4) opracowywanie planów finansowych Urzędu,
5) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi,
6) opracowywanie instrukcji wewnętrznych i prowadzenie nadzoru w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
7) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kasą Urzędu,
8) nadzór nad sprawozdawczością budżetową i finansową Gminy,
9) nadzór i kontrola wykonania budżetu Gminy,
10) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu Gminy,
11) kontrola gospodarki finansowej jednostek podległych Gminie,
12) rozliczanie i kontrola dotacji udzielonych z budżetu Gminy,
13) pełnienie funkcji Kierownika Referatu Finansowego, w tym wykonywanie funkcji bezpośredniego przełożonego wobec jego pracowników,
14) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających
z poleceń lub upoważnień Wójta.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach

Informacje

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach - Lilla Lorenc

tel. 54 230 51 42

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty

Dyrektor Gimnazjum w Bobrownikach

Dyrektor Samorzadowego Przedszkola w Bobrownikach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły

Przewodniczący Rady Gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 16577
07 maja 2019 10:25 (Dawid Prykowski) - Dodanie stanowiska: Przewodniczący Rady Gminy.
07 maja 2019 10:24 (Dawid Prykowski) - Dodanie stanowiska: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły.
07 maja 2019 10:24 (Dawid Prykowski) - Usunięcie stanowiska: Wójt do 28.11.2014r..