Rada Gminy Kadencja 2010 - 2014

Wybierz kadencję

Porządek obrad XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 18 marca 2014 roku na godz. 12,00

Bobrowniki, dnia 07.03.2014 r.

Pan/i/
.....................................................................

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Poz. 594 z późn. zm.)

Zwołuję na dzień 18 marca 2014 roku (wtorek) na godzinę 12,00 XIX Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Bobrownikach prowadzonym przez Gminę Bobrowniki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
10. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
11. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad
Przypominam, że do dnia 30 kwietnia należy złożyć oświadczenie majątkowe za 2013 rok, w dwóch egzemplarzach i załączyć kopię rozliczenia podatkowego PIT (aktywne druki można pobrać ze strony bip.ugbobrowniki.pl w zakładce "druki do pobrania").

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 26.09.2012 r. na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 18.09.2012r.

Pan/i/
.........................................................................

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Zwołuję na dzień 26 września 2012 roku (środa) na godzinę 12,00 XI Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.
5.Informacja z realizacji budżetu Gminy Bobrowniki w I półroczu 2012 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012 - 2022.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze.
10.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
13.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobrowniki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
15.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
16.Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
17.Wolne wnioski i zapytania.
18.Zakończenie obrad.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Bobrowniki

Jolanta Parzniewska

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 29.05.2012 r. na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 18.05.2012r.

Pan/i/
.........................................................................

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Zwołuję na dzień 29 maja 2012 roku (wtorek) na godzinę 12,00 X Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012 - 2022.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 r.
7.Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach za 2011 rok.
8.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz absolutorium za 2011 rok.
a) przedstawienie przez Wójta Gminy Bobrowniki sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Bobrowniki za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego za 2011
rok i opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej, która wyraża swoje stanowisko po
zapoznaniu się z:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2011 rok,
- sprawozdaniem finansowym,
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym
sprawozdaniu i informacjach,
- informacją o stanie mienia Gminy Bobrowniki,
c) wystąpienie przez Komisję Rewizyjną z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki za 2011 rok,
d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Bobrowniki,
e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2012 roku.
10.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
11.Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Zakończenie obrad.

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 21 czerwca 2011 r. na godz. 11/00

Bobrowniki, dnia 14.06.2011r.

Pan/i/

...........................................................

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Zwołuję na dzień 21 czerwca 2011 roku (wtorek) na godz. 11,00 V Sesję Rady Gminy Bobrowniki.
Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokółów z posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2011 rok.
7. Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Bobrownikach za 2010 rok.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu oraz absolutorium za 2010 rok.
a) przedstawienie przez Wójta Gminy Bobrowniki sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Bobrowniki za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego za
2010 rok
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej, która wyraża swoje stanowisko po
zapoznaniu się z:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2010 rok,
- sprawozdaniem finansowym,
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym
sprawozdaniu i informacjach,
- informacją o stanie mienia Gminy Bobrowniki,
c) wystąpienie przez Komisję Rewizyjną z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki,
d) odczytanie opinii Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Bobrowniki.
e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bobrowniki biorących
udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach.
14. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
15. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.

Porzadek obrad XII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 31.03.2008r.

Bobrowniki, dnia 14.03.2008r.


Pan/i/
A/A
.........................................

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Zwołuję na dzień 31 marca 2008 roku (poniedziałek) na godz.10,00 XII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.
Porządek obrad :
1. Otwarcia obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bobrowniki.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu z zadań własnych i zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej za 2007 rok oraz podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok.
a)sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu z zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,
b)przedłożenie Radzie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c)zapoznanie Rady z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
d)przedłożenie Radzie opinii składu orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
e)dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu,
f)przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy – podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku
mieszkaniowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w miejscowości Rachcin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
inwestycję realizowaną w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
11.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
12.Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Zakończenie obrad.

Skład

Przewodniczący Rady Gminy kadencji 2010-2014

Informacje

Przewodniczący Rady Gminy kadencji 2010-2014 - Marian Gajewski

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Bobrowniki w każdy wtorek w godzinach 9-12 i w każdy piątek w godzinach 10-13.
Zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie prac rady oraz prowdzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczacego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczacy najstarszy wiekiem.

Do obowiązków przewodniczącego rady należy:
1. reprezentowanie rady gminy,
2. zwoływanie sesji rady,
3. przewodniczenie obradom rady gminy,
4. ustalenie porządku obrad i przyjmowanie do niego poprawek przed sesją,
5. nadzorowanie obsługi kancelaryjnej posiedzeń rady,
6. przeprowadzanie głosowania jawnego nad projektami uchwał,
7. podpisywanie protokołów z sesji i podjętych uchwał,
8. zarządzanie przerw w obradach,
9. zarządzanie wyboru komisji skrutacyjnej,
10. zapewnienie realizacji uprawnień rady,
11. kontrolowanie prac komisji rady.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radna kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radna kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radna kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Komisje

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wybory

Wybory

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2010 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 190405
27 października 2015 13:34 Karol Kostrzewski - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodniczacy.
27 października 2015 13:32 Karol Kostrzewski - Dodanie członka komisji: Przewodnicząca.
26 października 2015 14:39 Karol Kostrzewski - Dodanie stanowiska: członek.