Aktualności

Wybierz rok

Wójt Gminy Bobrowniki zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia na bezpłatne szkolenia realizowane przez Gminę Bobrowniki wraz z Partnerem Fundacją Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wójt Gminy Bobrowniki zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia na bezpłatne szkolenia realizowane przez Gminę Bobrowniki wraz z Partnerem Fundacją Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1:...

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W GMINIE BOBROWNIKI NA ROK 2016

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W GMINIE BOBROWNIKI NA ROK 2016 L.p. Nazwa imprezy / uroczystości Termin imprezy / uroczystości Miejsce organizacji imprezy / uroczystości 1.

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki

Wójt Gminy Bobrowniki zarządzeniem nr 9/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki. Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszeniea otwartego...

Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w 2015 roku

Bobrowniki, dnia 09.01.2015 r. O K Ó L N I K Informuję, że po raz kolejny istnieje możliwość złożenia przez Gminę Bobrowniki wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu. W związku z powyższym osoby zainteresowa